Copyright © 2001 - 2018The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

Pseudo-Christenen en Ketters binnen het Christendom


< Jesaja 28:13-14 >

“Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is!”BIJBELSE KETTERIJ

Hoe omschrijft de Bijbel
het woord “ketter”?
De Bijbel omschrijft een ketter als iemand
die zonde in zijn hart heeft ook
al gelooft hij in Jezus.

Tegenwoordig zijn er veel pseudo-journalisten, vooral in de ontwikkelingslanden. Het zijn de mensen die zich voordoen als journalisten maar gewoonlijk geld van hun slachtoffers afpersen, terwijl ze dreigen iets bekend te maken wat hun slachtoffers hebben gedaan. Pseudo betekent dat iets er echt uitziet maar het niet echt is. Met andere woorden, het verwijst naar iets waarvan de buitenkant heel anders is dan de binnenkant.

De woorden “ketter” en “pseudo” worden vrij vaak gebruikt, vooral in Christelijke kerken.

Maar er zijn weinig duidelijk omschreven definities van wat een ketter is en wat het is om “pseudo” genoemd te worden, noch zijn er weinigen die deze concepten strict volgens de Bijbel onderwijzen.

Onder deze omstandigheden, voel ik me verplicht om bekend te maken wat de Bijbel omschrijft als “ketterij” en enig licht op het onderwerp te werpen. Ik wil ook enige voorbeelden van ketterij in de werkelijkheid aanvoeren en ons er op die manier samen over laten nadenken. Iedereen die in God gelooft, moet tenminste een keer in zijn leven over ketterij nadenken.

Titus 3:10-11 omschrijft een ketter als een verkeerd persoon die vals en zondig is, terwijl hij zichzelf veroordeelt. Een ketter is iemand die zichzelf als een zondaar veroordeelt. Daarom zijn degenen die in Jezus geloven maar zonden in hun hart hebben, ketters voor God.

Jezus nam alle zonden weg met Zijn doopsel. Maar ketters weigeren in het ware evangelie te geloven dat de zaligheid aan de zondaars brengt en dus veroordelen ze zichzelf om zich bij de schare zondaars te voegen.

Bent u een ketter? We moeten hierover nadenken als we een oprecht getrouw leven willen leiden.

Is het niet zo dat u zichzelf tot een zondaar veroordeelt ook al gelooft u in Jezus, wanneer u nog niet van het evangelie van het water en de Geest heeft gehoord? Als u zichzelf als een zondaar beschouwt, dan doet u Jezus een slechte dienst door Zijn volmaakte zaligheid en het evangelie van het water en de Geest gering te schatten.

Als men zich voor God een zondaar noemt dan kan men net zo goed toegeven dat men niet een zoon van God is. Degenen die tot Jezus toegeven, “Heer, ik ben een zondaar,” moeten hun eigen geloof overdenken.

Hoe kun je in Jezus geloven en toch nog beweren dat je een zondaar bent terwijl Jezus alle zonden van de wereld heeft weggenomen en u volmaakt van de eeuwige verdoemenis heeft gered? Hoe kunt u Zijn gratis gave van zaligheid ontkennen en uzelf als een zondaar omschrijven terwijl Jezus al uw zonden door Zijn doopsel wegnam en er grondig voor veroordeeld werd aan het Kruis?

Zulke mensen zijn ketters omdat zij vrijwillig zondaars zijn afgezien van het woord van God. U moet het evangelie van het water en de Geest kennen om geen ketterij voor God te begaan.

Iedereen die in Jezus gelooft, maar niet wedergeboren is, is een ketter omdat hij nog steeds zonde in zijn hart heeft.

Omdat God alle zonden van de wereld op Zich nam, inclusief onze eigen, zijn we ketters voor God als we deze zegen van de zaligheid negeren. Omdat God heilig is, zijn we ketters als we zonden in ons hart hebben. Als we werkelijk rechtvaardig willen worden, moeten we in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven.DE BRON VAN KETTERIJ IN DE BIJBEL

Wat is de belangrijkste
vaardigheid van een priester?
Dat hij wedergeboren is.

Laat ons eens kijken naar 1 Koningen 12:25-26. “Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.” Toen Salomon later oneerlijk werd, stond Jerobeam op tegen de koning en later werd hij de koning van de tien stammen van Israël in de tijd van Rehobeam, de zoon van Salomon.

Jerobeams eerste zorg toen hij koning van Israël werd, was dat zijn volk terug zou keren naar Judea waar de tempel was.

Dus kwam hij met een idee om dit te vermijden. Hij maakte twee gouden kalven in Bethel en Dan en gebood zijn volk om ze te aanbidden. 1 Koningen 12:28 zegt, “Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren.” Een zette hij in Bethel en de ander in Dan en hij zei zijn volk om ze te aanbidden, ondanks het feit dat dit een verschrikkelijke zonde was. Hij wees zelfs willekeurig priesters aan om de aanbidding te leiden.

“Na deze geschiedenis keerde zich Jerobeam niet van zijn bozen weg; maar maakte wederom priesters der hoogten van de geringsten des volks; wie wilde, diens hand vulde hij, en werd een van de priesters der hoogten” (1 Koningen 13:33). Dat is de bron van ketterij.

Zelfs nu benoemen ketters het priesterschap aan iedereen die vrijwillig het werk van God doet. Iedereen die van een theologische seminarie afstudeert, kan priester worden, evangelist, missionaris of ouderling ook al is hij niet wedergeboren uit het water en de Geest.

Hoe kan iemand die niet wedergeboren is, predikant worden? Als iemand tot priester benoemd is, wordt de kerk die hem heeft gekozen, een fabriek voor de productie van ketters.

Laat ons nog eens nadenken over de bron van ketterij. Eerst verwisselde Jerobeam God voor gouden kalven om zijn politieke macht te houden. Daarna stelde hij iedereen die vrijwillig priester wilde worden, in dienst. Met andere woorden, hij stelde gewone mensen in dienst als priesters. En hetzelfde wordt tegenwoordig gedaan.

De geschiedenis van de ketterij duurde lang na de tijd van Jerobeam voort. Degenen die niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest zouden nooit priesters mogen worden.

Kan iemand die slechts afgestudeerd is aan een theologische seminarie, predikant of evangelist worden? Is het in orde als zij God dienen ondanks het feit dat zij niet door God zijn goedgekeurd? Nooit. Slechts degenen die door God zijn erkend, zouden Zijn dienaren moeten worden. Degenen die door God erkend zijn, zijn degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest.

Er staat genoteerd in 1 Koningen 12:25-26 en 1 Koningen hoofdstuk 13 dat de zonde van Jerobeam de toorn van God opwekte. We moeten dit verhaal allemaal kennen en als iemand het niet kent, moet hij teruggaan naar de Bijbel en erachter zien te komen.

Denk er nog eens over na als u in uw dienst God met gouden kalven vervangt. Legt u bijvoorbeeld nadruk op aardse zegens opdat uw volgelingen niet kunnen terugkeren naar het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest?

Zegt u uw volgelingen dat zij genezen kunnen worden van hun ziekten als zij in Jezus geloven? Zegt u ze dat zij gezegend zullen zijn in bezittingen? Benoemt u mensen die niet wedergeboren zijn tot predikant of leden van uw kerk en beweert u dat uw denominatie de enige orthodoxe is? Dan begaat u de zonde van Jerobeam voor God en wekt u Zijn toorn op.KETTERS AANBIDDEN EEN GOD VAN GOUDEN KALVEN

Zelfs tegenwoordig zijn er heel veel ketters die gouden kalven aanbidden. Zij zeggen dat God Salomon zegende toen hij duizend brandoffers aanbood aan God. 1 Koningen 3:3-5 zegt, “En Salomo had den HEERE lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David; alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogten. En de koning ging naar Gibeon, om aldaar te offeren, omdat die hoogte groot was; duizend brandofferen offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de HEERE aan Salomo in een droom des nachts en God zeide: Begeer wat Ik u geven zal?”

Zij persen geld af van hun volgelingen met de frauduleuze belofte van “de duizend brandoffers van Salomon.” Deze dwaze volgelingen worden afgeperst van hun geld. En degenen die gouden kalven als hun God aanbidden, worden beroofd van hun geld, dat gebruikt wordt als bijdragen om enorme kerkgebouwen te bouwen. Het is niet omdat hun kerken te klein zijn, maar omdat zij geld van hun volgelingen willen afpersen.

Het opzetten van gouden kalven die hun congregaties moeten aanbidden, was slechts een excuus van ketters om hen het geld af te persen. Wij, die in God geloven, zouden nooit voor de gek gehouden moeten worden. Als u uw geld aanbiedt voor de aanbidding van gouden kalven, wordt het niet aan God geofferd, maar het zal in de zakken van de pseudo-priesters eindigen die vervuld zijn met hebzucht net zoals Jerobeam. U mag nooit in de val lopen van zulke ketters.

Waarom was God dan behaagd met de duizend brandoffers van Salomon? Omdat Salomon zijn eigen zonden kon, erkende dat hij ervoor moest sterven en offers aanbood volgens het geloof. Hij offerde duizend brandoffers uit dankbaarheid voor de zaligheid van God. Salomon offerde dagelijks duizend brandoffers, terwijl hij aan de verlossing van het water en de Geest dacht.

Nu moet u zich de ware betekenis van de ketterij herinneren zodat u nooit door pseudo-priesters bedrogen zult worden.DEGENEN DIE DIENEN ZONDER WEDERGEBOREN TE ZIJN, ZIJN KETTERS

Wat zeggen ketters over
de wedergeboorte?
Zij zeggen dat zij wedergeboren zijn
van visioenen, dromen en verschillende
soorten spirituele ervaringen

Er zijn mensen die anderen leren wedergeboren te zijn terwijl ze zelf niet in geloof zijn wedergeboren. Zij zijn ketters. Zij zeggen anderen wedergeboren te zijn terwijl ze zelf niet in staat zijn tot de wedergeboorte omdat zij het evangelie van het water en de Geest niet kennen. Wij kunnen slechts lachen.

Pseudo-priesters preken een vals evangelie, terwijl ze het evangelie van het water en de Geest vervormen. Zij zeggen de mensen dat ze hun eigen zonden dagelijks moeten wegwassen.

Zij zeggen, “Ga en bid in de bergen, probeer te vasten, wijdt jezelf aan het werk van God, bidt tot de dageraad, wees gehoorzaam, biedt veel geld aan voor het bouwen van kerken, maar u moet voor uw eigen zonden zorgen.”

Ik hoorde ooit iemand getuigen dat hij wedergeboren was. Hij zei dat hij in een droom in een rij stond en Jezus zijn naam riep toen hij aan de beurt was. Hij zei dat het de getuigenis van de wedergeboorte was. Maar is zijn oordeel juist? Jezus zei dat niet.

In Johannes 3 zegt Hij, “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” God zegt dat slechts degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, ware priesters kunnen worden. Iemand die gelooft dat hij is wedergeboren door dromen, fantasieën, spirituele extases of gebeden van berouw, is een ketter.

Tegenwoordig geloven niet veel mensen in de geschreven woorden van God en ze verkiezen hun confessionele doctrines boven het feit dat ze wedergeboren worden uit het water en de Geest. Degenen die het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest weigeren te preken, zijn pseudo-Christenen en ketters.HERVORMERS EN HET BESTAANDE CRISTENDOM

Wanneer begon het
ware evangelie zich te mixen
met en werd het veranderd
door andere religies?
Vanaf de tijd dat de Roomse Keizer
Constantine het Milaanse Edict
in 313 N.Chr. aankondigde.

Wanneer werden de denominaties van het Christendom gevormd? Wanneer begonnen de verschillende denominaties zoals het Presbytharisme, Methodisten, Baptisten, Lutherse, Heiligheid en het Volle Evangelie? De Hervorming gebeurde slechts zo’n 500 jaar geleden.

Vroege Christenen waren degenen die Jezus volgden toen Hij in deze wereld was. Het woord “Christenen” betekent “degenen die Christus volgen”.

De eerste Christenen waren de apostels en hun discipels. De apostels en de Vaders van de kerk volgden het ware evangelie tot 313 N.Chr. Maar na het Edict van Milaan door Constanijn de Grote, begonnen Christenen en Niet-Joden zich te vermengen waardoor de Middeleeuwen ontstonden die meer dan 1000 jaar duurden.

Later in de vroege 16e eeuw, verklaarde Martin Luther de Hervorming, door te zeggen, “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Iets later, tussen 1500-1600, leidden hervormers als Johannes Kalvijn en John Knox de beweging weg van het Katholisicme. Dit was alles wat de Hervorming bereikte.

De Hervorming was gewoon een poging om nieuwe kerken op te richten die gescheiden waren van de Roomse Katolieke Kerk. Hervormers ontkenden het Katholicisme zelf niet.

Het was niet hun doel om het geloof van de wedergeboorte uit het water en de Geest te promoten, maar om zichzelf van de onderdrukking en corruptie van de Romeinse Katholieke Kerk te bevrijden. De Roomse Katholieke Kerk noemde deze beweging het Protestantisme. Het betekent de protestanten, dus de mensen die protesteerden.

In die tijd moedigde de Roomse Katholieke Kerk de mensen aan om aflaten te kopen door te zeggen dat ze hun dode voorvaders naar de hemel konden sturen als zij aflaten kochten voor veel geld. Luther realiseerde zich niet dat het Katholicisme verkeerd was. Hij probeerde slechts de Roomse Katholieke Kerk ervan te weerhouden aflaten te verkopen om de bouw van de St. Petrus Kathedraal te financieren.

Hierdoor kunnen we veel resten van de Katholieke Kerk in de moderne Protestantse Kerk terugvinden: de kinderdoop, berouwgebeden die gelijk zijn aan de biecht in de Roomse Katholieke Kerk, heilige rituelen, herkenning van slechts degenen die aan theologische seminaries afstuderen als priesters, majestueuze en indrukwekkende kerken. Dit zijn allemaal resten van de Roomse Katholieke Kerk.

Als men vanaf de Hervorming in het begin van de 16e eeuw telt, is de Protestantse geschiedenis slechts 500 jaar oud. Dit jaar is de 481ste verjaardag van de Hervorming. U zult zich misschien niet realiseren dat Martin Luther slechts 481 jaar geleden tegen zijn moederkerk protesteerde. In het licht van haar relatieve jonge bestaan kan het protestantisme dus niet als enigste de wettigheid claimen. De hervorming van het Christendom is nog steeds aan de gang. En het zou steeds verder moeten gaan.

Maar er is een ding dat we moeten onthouden. Slechts degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest kunnen het koninkrijk der hemel zien en er binnengaan. En laat ons dat preken! Preekt u het evangelie van Jezus, het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest? Zo niet, dan bent u geen dienaar van God. God wilt dat we het evangelie van de “wedergeboorte uit het water en de Geest” geloven. Het is wat Jezus aan Nicodemus leerde in Johannes hoofdstuk 3.

Praat de Bijbel slechts over het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest of zegt het andere dingen zoals dat we moeten werken voor een goede samenleving en een heilig leven moeten voeren? Natuurlijk is dat laatste ook belangrijk. Maar dat kun je doen nadat je wedergeboren bent van het water en de Geest. God wilt dat we in het evangelie geloven.DE THEORIE VAN KETTERS

Wie is een ketter?
Hij die nog steeds een zondaar is
ook al gelooft hij in Jezus

Wanneer begon het pseudo Christelijk, ketterse geloof in de wereld te bloeien?

Het volk van Israël aanbad één God totdat zij, volgens 1 Koningen hoofstuk 12-13, in de tijd van Jerobeam in twee koninkrijken verdeeld werd. Vanaf die tijd, dus voordat Christus naar deze wereld kwam, begon het ketterse geloof te bloeien. En tegenwoordig zijn er zoveel ketters.

De Bijbel praat over hun pseudo-Christelijke theorie in Jesaja hoofdstuk 28 en Titus 3:10-11. De Bijbel zegt dat ketters degenen zijn die in Jezus geloven, maar nog steeds zonden in hun hart hebben. Iedereen die zo is, is een ketter.

En zij leren, zoals geschreven staat in Jesaja 28:9-10, “Wien zou Hij dan de kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.”

Ketters voegen gebod op gebod, regel op regel. Wat betekent dit? Het betekent “Pas op, pas op, pas op voor degenen die zeggen dat ze wedergeboren zijn door hun geloof in Jezus.” Zij zeggen je alleen dat je moet oppassen, wat er ook gebeurt. Zij zeggen je niet dat je moet luisteren, niet dat je gaan moet, opdat je anders in ketterij kunt vervallen.

Maar als zij zo zeker ervan zijn dat hun geloof het orthodoxe geloof is, waarom kunnen zij dan niet degenen afweren die zeggen dat hun geloof verschilt van het woord van God? Het is zo zielig. Zij beweren dat ze orthodoxe Christenen zijn, maar zij hebben niet de woorden om degenen die zij ketters noemen, te overwinnen. De ware Christen kan iedere ketter met het woord van God overwinnen.

Tegenwoordig keuren Christenen die denken dat ze orthodox zijn, de wedergeborenen af als “ketters” alleen maar omdat hun geloof anders is. Hoe kunnen we ketters zijn als we in het evangelie van het water en de Geest geloven?

Als degenen die ketters genoemd worden het evangelie van het water en de Geest preken, worden zij ware orthodoxe Christenen. En als Christenen die graag orthodox zouden willen zijn, niet het evangelie van het water en de Geest preken, dan zijn zij ketters.

Het verschil tussen “orthodox” en “ketters” ligt in het feit of zij het evangelie van het water en de Geest preken of niet en of zij in Jezus geloven en zonden in hun hart hebben of niet. Hoe kunnen zij ketters zijn als ze in het woord van God geloven en wedergeboren zijn?

Is het ketters om in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven en om volledig van de zonden gereinigd te zijn? Is het “orthodox” om niet in het evangelie van het water en de Geest te geloven?

Er zijn zoveel confessionelen die wegdrijven van de Bijbel en toch nog beweren dat ze “orthodoxe” Christenen zijn. Zij drijven weg van de wedergeboorte uit het water en de Geest zoals het in de Bijbel gespecificeerd staat omdat zij slechts het bloed aan het Kruis preken, terwijl ze het doopsel van Jezus (het water) ontkennen.

Wat is tegenwoordig het verschil tussen de Roomse Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk? Net zoals de hervormers tegen de Roomse Katholieke Kerk protesteerden, net zoals zij uit de Roomse Katholieke Kerk traden en het Protestantisme opbouwden, zouden wij ook tegen blinde Christenen en pseudo-priesters moeten rebelleren. Slechts dan kunnen we onze ogen openen naar het ware evangelie, het ware geloof hebben en volledig gered zijn door het evangelie van het water en de Geest.


Wat moeten we doen om
geenketter te worden?
We moeten wedergeboren zijn uit
het water en de Geest.

De Bijbel vertelt ons dat slechts degenen die in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven, het ware geloof kunnen volgen. Jezus zei dit aan Nicodemus in Johannes 3:1-12.

Ketters moedigen hun volgers altijd aan om godvruchtig te zijn in hun geloof. Zij moedigen hen aan om tot de dageraad te bidden en harder te werken. Het is hetzelfde als dat men blinde mensen aanmoedigt om te gaan rennen.

Het doet er niet toe hoe hard u bidt, het is nutteloos als u niet wedergeboren bent uit het water en de Geest. Als we zeggen dat degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, de rechtvaardigen zijn dan reageren de ketters daarop met Romeinen 3:10, “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.” Met deze vers bestempelen ze gelovigen als ketters.

Maar zij zijn ketters. De ware betekenis van de vers is niet zo eenvoudig als het klinkt. Deze ketters hebben niet de hele Bijbel gelezen. De apostel Paulus zei dat er geen rechtvaardig mens in de wereld was. Hij citeerde slechts een vers van het Oude Testament dat zegt dat er niemand rechtvaardig is in de wereld voordat Jezus Christus kwam en de hele mensheid van hun zonden verloste met de zaligheid van God. Maar degenen die gered zijn door Jezus, zijn rechtvaardig geworden.

We kunnen de waarheid zien als we het hele hoofdstuk lezen. Ketters waarschuwen slechts hun volgelingen om op te passen voor degenen wiens geloof verschilt van hun geloof. Behalve voor kerken die zij als orthodox erkennen, verbieden zij hun volgers ergens anders te gaan aanbidden. Dus durven hun leden niet naar kerken te gaan die het evangelie van het water en de Geest preken.

Zij worden doof voor het ware evangelie en zij kunnen niet wedergeboren worden. Dit is de theorie van de valse leiders die de zonen van de hel grootbrengen. En zij zullen door God veroordeeld worden. Ketters moeten naar God terugkeren.

Wie zijn de ketters? Zijn zij degenen die verlost zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven of zijn het degenen die beweren dat ze in Jezus geloven maar die niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest?

Titus 3:11 zegt dat degenen die in Jezus gelooft, maar “zichzelf veroordeeld” een ketter is.

Zij leren hun volgers niet naar de herlevingsbijeenkomsten te gaan waar het evangelie van het water en de Geest gepreekt wordt, door te zeggen dat het gevaarlijk is. Hoe kunnen de “orthodoxen” bang zijn voor een tegenstrijdig geloof? Ze zijn bang want zij hebben niet de waarheid aan hun kant. “Want het is gebod op gebod, gebod op gebod.” De theorie van de ketters is zo.

Ketterse priesters citeren een beetje van dit boek, en een beetje van dat boek, van de woorden van filosofen, van literatuur, en vermengen ze met hun eigen gedachten en laten alles goed klinken.

Zij vinden hun volgers onwetend en zij proberen hen met wereldlijke leren te onderwijzen. De ware kerk preekt het woord van God en onderwijst de gelovigen met het woord van God. Mensen komen niet naar de kerk om onderwezen te worden op de manier van de wereld. Zij komen liever naar de kerk om over hemelse dingen te horen die niet in de wereld gehoord kunnen worden. Zij komen om het woord van Jezus te horen.

Mensen gaan hun kerk als zondaars in, maar zij willen er als rechtvaardige gelovigen die geen zonden hebben, uitkomen. Maar wat doen ketterse priesters om hen te onderwijzen? Zij zeggen hun volgers dat ze niet naar herlevingsbijeenkomsten moeten gaan waarin dienaren van God het ware evangelie preken. Zij voorkomen de wedergeboorte uit het water en de Geest voor hun volgers.

Het is zo dwaas. Zij zijn misschien in staat om hun volgers te bedriegen maar zij kunnen nooit God bedriegen.


Kunnen pseudo priesters hun
volgelingen wedergeboren laten worden
uit het water en de Geest?
Nee. Slechts de wedergeborenen kunnen
anderen wedergeboren laten worden.

Ketters, als jullie ware dienaren van God zijn, kunnen jullie dan niet de Geest horen naderen? Jullie moeten terugkeren.

U moet ermee ophouden uw volgers ervan te weerhouden de oplevingsbijeenkomsten te bezoeken waarin de ware dienaren van God het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest preken. Ketters onderwijzen hun volgers alleen maar met theologie, zodat zij verslagen zijn als zij andere theorieën tegenkomen. Het is zo zielig. Pseudo-priesters zijn goed in het verzorgen van de mis zonder het woord van God. Zij preken, adviseren en verzorgen de mis slechts op basis van hun eigen misleide oordeel. Zij die zonder het woord van God de mis verzorgen en preken, zijn ketters en huurlingen (Johannes 10:13).

Pseudo-priesters zijn ketters omdat hun inwendige en uiterlijke persoonlijkheid verschillen. Sommige mensen omschrijven kerken die niet in de gevestigde denominaties passen als ketterse kerken. Sommige van deze kerken willen echter niet tot een denominatie behoren omdat de meeste kerken ver van de Bijbel verwijderd zijn.

Ketters vertellen hun volgers dat ze verlost moeten worden ook al hebben zij zelf nooit het probleem van hun zonden opgelost. Zij begaan de zonde van Jerobeam. Als er iemand is die nog steeds zonde in zijn hart heeft, maar die de werken van God probeert te doen, die moet zich realiseren dat zijn zonden en de heiligheid van God uiterst tegenstrijdig zijn. Hij moet weten dat hij een ketter is.

Iemand die in de kerk onderwijst en plichten heeft maar nog steeds een zondaar is, moet zich daarom realiseren dat hij een zondaar is. Hij is een ketter omdat hij het evangelie van Christus’ zaligheid niet kent, het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Als iemand de Bijbel leert van een ketter en het op dezelfde manier aan anderen leert, wordt hij ook een ketter.

We kunnen nu de boom aan zijn vruchten herkennen. Degenen die rechtvaardig zijn geworden door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven, kunnen slechts de rechtvaardigen dragen terwijl degenen die nog steeds zondaars zijn verdoemd zijn om zondaars te dragen. “Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten” (Matthew 7:17).WAT PREKEN KETTERSE PRIESTERS IN HUN PREKEN?

Wat preken ketterse priesters
in hun preken?
Wereldlijke theologie en
menselijke gedachten

Valse priesters kijken uit voor dit en voor dat. Waarom zo voorzicht! Zij moeten uitkijken opdat hun leugens niet bekend worden want zij hebben niet het juiste geloof van de wedergeboorte uit het water en de Geest.

Ketters nemen een beetje hier en een beetje daar. Zij bedriegen mensen en onderwijzen zonder de ware betekenis van het evangelie te kennen.

“Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig” (Jesaja 28:13).

Regel op regel, zeggen zij, “Euh, dit woord betekent dit en dat in het Grieks en zus en zo in het Hebreeuws. En er zijn zulke theorieën.” Zij waarschuwen de mensen ook dat ze voorzichtig moeten zijn als zij een theorie over de zaligheid tegenkomen die duidelijk omschreven is. Ze zeggen, “Martin Luther zei dit en Johannes Calvijn zei dat terwijl John Knox zus en zo zei en we denken dat ze allemaal zinnig zijn.”

Zij weten niet waar zij het over hebben noch weten ze waarin ze geloven. Hij die het ware geloof heeft, kan de waarheid in duidelijke woorden uitdrukken. Ware gelovigen kunnen duidelijk het verschil tussen de wedergeborenen en de mensen die niet wedergeboren zijn, vertellen. We preken duidelijk het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest.

Ketters leven echter in chaos. Hun geloof is als een vleermuis. Net zoals een vleermuis het binnenste van een grot verkiest tijdens de dag en de buitenwereld slechts ’s nachts, zo houden ketters van deze en jene theorie, en geloven dit en dat. Zij weten nooit wat de waarheid is. Als een ketterse priester naar de hel gaat, vergezellen zijn volgers hem tot het bittere einde. Zoveel mensen eindigen in de hel omdat zij in valse profeten geloven.

Is uw priester wedergeboren uit het water en de Geest? Preekt hij de woorden van het evangelie van de wedergeboorte zoals het geschreven staat in de Bijbel? U bent inderdaad gelukkig als dat zo is maar als hij dat niet doet, dan zult u verdoemd zijn. Indien u niet wedergeboren bent, moet u naar het evangelie van het water en de Geest luisteren, boeken lezen die het uitleggen en wedergeboren worden.

Ketters houden niet van het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Zij preken, “Jezus Christus kwam om onze zonden uit te wissen en Hij deed dat ook. Hij wast nu nog steeds onze zonden weg en zal dit in de toekomst blijven doen.” Hoe kan dit waar zijn? Zij zeggen dat zij rechtvaardig zijn maar zij blijven gewoon zondigen. Zij zijn het ene moment rechtvaardig en het andere zondaars.

Zij hebben een valse theologie. Het is een vervalsing. Iedereen die nu rechtvaardig is en later een zondaar, is een ketter; een valse profeet. Iedereen die zichzelf veroordeelt, die zichzelf bedriegt, is hetzelfde.DE VLOEK VAN GOD IS OP DE VOLGERS VAN KETTERS

Wat benadrukken de ketters
het meeste?
de werken

Ketters zijn niet standvast. Zij kunnen daarom niet hun volgers naar de wedergeboorte uit het water en de Geest leiden als hun volgers naar hen toekomen en hun vragen hoe ze wedergeboren moeten worden. Zij geven hun volgers eerder het belachelijke idee dat de mens kan worden wedergeboren uit fantasie en dat hij zich er niet van bewust is als hij wedergeboren is. Het is zo belachelijk.

Jezus zei in Johannes hoofdstuk 3, “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Tegenwoordig worden de rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn echter arrogante ketters genoemd.

Ketterse priesters zeggen dat zij zichzelf niet rechtvaardig kunnen noemen omdat zij nederig zijn. Zij zeggen hun volgers, “Ga niet naar een oplevingsbijeenkomst waar een preker de zegen van de wedergeboorte uit het water en de Geest wilt preken. Als u wedergeboren bent, zult u een ketter zijn. Je zult door deze kerk afgekeurd worden. Als je bij ons wilt blijven, blijf dan een zondaar en God zal je rechtvaardig maken als de tijd komt.” Dat is wat ze zeggen. Wat ze eigenlijk bedoelen is dat het aan u ligt om te beslissen of u wedergeboren wilt zijn of niet.

Ketters zeggen hun volgers, “Je moet bij ons blijven, maar de wedergeboorte is jouw verantwoordelijkheid. Dus probeert u het zelf. Blijf maar gewoon wie je nu bent en ga voor God als de tijd komt, dan zul je de waarheid ontdekken. Ik weet niet wat er daarna gebeurd. Maar dit is een orthodoxe kerk, dus moet je bij ons blijven.” Denk je dat dit waar is?

Deze ketterse priesters nemen een beetje van hier en een beetje van daar en zij verzinnen zelf een theorie. Dan wordt het de enige waarheid voor hen. Zij kennen het woord van God niet dat hen vertelt over het water en de Geest.

Ketters leggen de Bijbel volgens hun eigen gedachten uit. We moeten de Bijbel volgens de woorden zelf uitleggen maar zij leggen het op hun eigen manier uit. Daarom zijn er zoveel theologen en denominaties in het Christendom.

Omdat er zoveel ketterse denominaties en theologen zijn, zijn er ontelbare ketterse boeken. Pseudo-priesters citeren een beetje van dit boek en een beetje van dat boek wanneer ze preken. Echte priesters preken echter alleen van de Bijbel.

Ketters persen geld af van hun volgers op veel verschillende sluwe manieren. Zij eten en leven goed in deze wereld en eindigen in de hel omdat zij falen om wedergeboren te worden. Dit is het einde wat God voor hen heeft voorbereid.

God verdraagt hen in het begin. Degenen die standvast de zegen van de wedergeboorte van het water en de Geest blijven weigeren, zullen echter door Hem naar de hel gestuurd worden.

God zal ketters veroordelen. Ketters geloven heel ijverig in God en zij consumeren tientallen boeken vol Bijbel commentaren en theologische werken in het begin. Beetje bij beetje beginnen zij dan echter van de bevelen van de mens te preken zodat hun volgers nooit wedergeboren kunnen worden.

Ketters leggen nadruk op hun werken. Iedere priester die niet het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest preekt, is een ketter voor God.

Zij oefenen ontzettende druk uit op hun volgers. Zij dwingen hen om 40-daagse nachtelijke gebedsbijeenkomsten te bezoeken, 100-daagse ochtendgebeden, berggebeden, op een reguliere basis te vasten, contributieste verlenen voor de bouw van kerken, duizend brandoffers aan te bieden, contributies te verlenen voor herlevingsbijeenkomsten... en zij tekenen zelfs grafieken om aan te tonen hoeveel iedere gelovige heeft bijgedragen. Gewoon door naar de vruchten van hun werken te kijken, kunnen we zien dat zij ketters zijn.

De vloek van God komt ook over hun volgers. Priesters die preken zonder dat ze wedergeboren zijn, zijn net als hun volgers, onder de vloek van God.KETTERS PROBEREN OM DE GEDACHTEN VAN HUN VOLGERS TE LEZEN

Waarom proberen
ketterse priesters de gedachten van
hun volgers te lezen?
Omdat zij niet wedergeboren zijn maar met
hypocrisie dienen en zonder
de Geest in hun harts.

Ketterse priesters huilen dagelijks. Zij moeten zekerstellen dat ze de ouderlingen, gewone diakens en zelfs de leken behagen. Zo gaan zij iedere dag te werk.

Zij gedragen zich iedere dag even hypocriet. “Heilig en Genadig....” Ze zijn vol zonden maar ze moeten heilige dingen zeggen zodat zij iedere dag hypocrieter worden.

Een preker zei ooit eens, “Het is een vloek om priester te zijn zonder de Geest in zich te hebben.” Wat dit betekent is dat het ketters is om het werk van God te doen zonder verlost te zijn; het is een vervloekt leven. Als u een van deze ketters bent, moet u wedergeboren worden van het water en de Geest.

Iedereen die in Jezus gelooft, maar niet wedergeboren is, is een ketter. En iedereen moet terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest. Slechts de rechtvaardigen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, kunnen het evangelie aan anderen preken.KETTERS ROEPEN SLECHTS UIT VOOR DE VREDE

Hoe stellen de ketterse priesters
hun volgers tevreden?
Zij roepen altijd om vrede, terwijl ze zeggen
dat hun volgers het koninkrijk der hemel
binnenkunnen ook al zijn zij zondaars.

Jesaja 28:14-15 zegt, “Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is! Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.”

Wie zijn de bespotters? Het zijn degenen die het woord van God preken, vermengd met hun eigen foutieve geloof. Wat de gedachten van een priester ook mogen zijn, het doet er niet toe wat de theologie zegt, hij moet een ware uitleg van de Bijbel geven. Maar ketterse priesters preken de Bijbel op de manier waarop zij het zien. Dit zijn de bespotters.

“Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen.”

Ketters zeggen dat de gesel door hen zal trekken. Zij zeggen de mensen dat ze zich geen zorgen moeten maken. Vernietiging en hel wachten op hen, maar zij zeggen dat men zich geen zorgen moet maken, want de vernietiging en de hel bestaan niet voor hen. U moet dus wegblijven bij deze ketters als u wilt leven.

De ketters zeggen dat u niet wedergeboren hoeft te zijn uit het water en de Geest. Is dat zo? Nee, het is absoluut niet waar. U kunt het koninkrijk van de hemel niet binnengaan tenzij u wedergeboren bent uit het water en de Geest.

Is het in orde om niet het koninkrijk der hemel binnen te gaan? Dit is hetzelfde als te vragen of het in orde is om in de hel te branden. Het is dus overbodig te zeggen dat het antwoord op beide vragen nee is. Laat ons allen in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest geloven en het koninkrijk der hemel samen binnengaan.

Ketterse priesters verleiden mensen, zeggen dat het in orde is dat ze zondaars blijven omdat ze in Jezus geloven en dat ze niet naar de hel zullen gaan.

Zorgt Jezus voor u als u een zondaar bent? Kan een zondaar naar de hemel gaan? Kunt u het vermijden naar de hel te gaan als u een zondaar bent? Staat in de Bijbel geschreven dat u niet naar de hel hoeft te gaan als u in Jezus geloof ook al heeft u zonden in uw hart?

Ketters zeggen dat zij een verbond met de dood hebben gemaakt, zodat de dood niet naar hen zal komen. Zij zeggen dat een gelovige de veroordeling tot de hel kan vermijden, ook al heeft hij zonden in zijn hart. Denkt u dat het werkelijk zo gebeurt?

Ketters insprireren mensen met vertrouwen door te zeggen dat de dood en de hel niet op hun wachten. Ketterse priesters benoemen mensen die niet wedergeboren zijn tot diakens, ouderlingen en predikanten. Maar zij weten niet dat zij in de hel zullen eindigen omdat zij niet in het evangelie van het water en de Geest geloven. Zij moeten eigenlijk het geloof van het evangelie van het water en de Geest aan hun volgers doorgeven.

Hebben gelovigen, ook al zijn het zondaars, nog steeds het recht om de hemel binnen te gaan? Kan een zondaar naar de hemel gaan? Zegt de Bijbel dat zondaars naar de hemel gaan? Nee. Kan een rechtvaardig iemand zonden hebben? Nee. Er zijn theorieën van ketters en er is pseudo-theologie.

De Bijbel zegt, “De bezoldiging van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Het is de wet van God. Hij zendt alle zondaars naar de hel. Iedereen die wedergeboren is uit het water en de Geest, wordt echter in de hemel verwelkomt.

“Wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden.” Ketterse priesters spreken woorden die invloed uitoefenen en standvast geloven dat zij niet naar de hel zullen gaan ook al hebben zij zonden in hun hart. Omdat zij zich achter valse theologie verbergen, kan God hen niet helpen. Zij geloven alleen in hun theologie. Omdat zij slechts in hun theologie geloven in plaats van Gods woord, zijn zij ketters en zondaars die bestemd zijn voor de hel. Is het niet erg dat er zoveel van hen zijn.KETTERS ZIJN SLECHTS GEINTERESSEERD IN GELD

Wat is het doel van
ketterse priesters?
zo veel mogelijk geld van hun
volgers af te persen

Ketters en pseudo priesters zijn slechts geïnteresseerd in geld. Ze zijn hebzuchtig. “Hoeveel geld zal deze man bieden als hij naar mijn kerk komt?” Zij denken over de tienden die hij zal betalen. Dit is als het offeren van een gouden kalf. “Laat me alstublieft succesvol worden, laat me veel geld verdienen, Heer.” Pseudo priesters leren de mensen zo te bidden.

Zij zeggen, “Als je in Jezus gelooft, zul je veel geld verdienen, je zult zwanger worden als je onvruchtbaar bent en je zult succes hebben met je bedrijf.”

Zoveel mensen worden bedrogen door deze pseudo-priesters en hun wordt het geld afgeperst en ze gaan naar de hel voor hun zorgen. Dit is zo oneerlijk! Als iemand die onder de vloek van de ketterij was, weer bij zinne komt, zal hij verbaast zijn hoeveel geld hij zijn bedriegers heeft gegeven. Hij zal zichzelf voor zijn dwaasheid verwijten voordat hij ze gevolgd is en zo hard voor ze gewerkt heeft.

Ketters zijn bijzonder ijverige beoefenaars van wat zij wettelijke religie noemen. Hun volgers wijden zichzelf aan ochtendgebeden, berggebeden, bijzondere bijdragen, tienden, wekelijkse offers. Er zijn zoveel redens om geld van hun volgers te nemen.

Hun volgers werken zo hard, maar zij hebben nog altijd zonden in hun hart omdat niemand hun het evangelie van het water en de Geest heeft geleerd. Sommigen vragen hen erover, maar zij krijgen nooit een antwoord. Iedereen die niet is wedergeboren uit het water en de Geest, is een ketter.ARMZIELIGE KETTERS EN HUN VOLGERS

Wie zijn de armzieligen
in de wereld?
Degenen die dienen zonder
wedergeboren te zijn van het
water en de Geest

“O, jullie armzielige ketters! Werk eerst aan je eigen verlossing!” Het voornaamste teken van pseudo geloof is om de gouden kalven van Jerobeam te vereren. Het eerste ding dat ketters deden in de tijd van het Oude Testament was een tempel te bouwen en het met gouden kalven uit te rusten (1 Koningen 12:25-33).

Tegenwoordig bouwen ze grote kerken en persen ze het geld van hun volgers af. Zij zeggen hun volgers dat ze leningen van banken moeten krijgen om bij te dragen aan de bouw van een grandiose kerk. Zij werken op de gevoelens van de congregatie en laten dan de collecte schalen rondgaan. Geld, ringen en gouden horloges vullen de schaal op tijd van niets. Ketters werken op dezelfde manier. Het is hetzelfde in alle ketterse kerken.

Naar buiten toe lijken ze geïnteresseerd in geestelijke dingen, maar in werkelijkheid zijn ze slechts geïnteresseerd in geld. Ik raad u aan om van de kerken die slechts om geld geven, weg te blijven. Ga alstublieft niet naar kerken die slechts de rijken hartelijk behandelen. Het is verkeerd om het bedrag van een offer van ieder congregatielid te noemen want zij doen het in de hoop nog meer geld te ontvangen.

Ketters zeggen beïnvloedende woorden tot hun volgers.

“Je zult gezegend zijn als je in Jezus gelooft.”

“Wijdt jezelf aan de werken van God. Hoe meer je doet, hoe meer je gezegend zult zijn.”

“Als je dient als ouderling, zul je materieel gezegend zijn.”

Dus wedijveren hun volgers met elkaar om ouderlingen te worden. Zou iemand als ouderling willen dienen als er geen compensatie was? En van de ouderlingen wordt ook verwacht dat ze een financiele bijdrage leveren.

Zij worden verkozen op basis van hoe diep zij in de doctrine van de denominatie geloven, hoe prominent zij in de maatschappij zijn en hoeveel geld zij kunnen bijdragen tot de kerk. Het is waar.

Ketters geven slechts om geld. Zij zijn geinteresseerd in het bouwen van grote kerken. Het interesseert hen niet als hun volgers naar de hel gaan, zo lang zij maar een hoop geld aanbieden.

Ketters zijn degenen die werken voor brood. Zij strikken hun mensen met schitterende titels. Zij verlenen de titels willekeurig aan hun volgers (Ezekiel 13:17-19). Zij doen dit om hen aan de kerk te binden en de weelde van de kerk te vergroten. Ketters preken niet het evangelie van het water en de Geest. Zij proberen zich maar zelf te verrijken.

Zelfs iemand die maar een paar maanden naar de kerk gaat kan een diaken worden. Bovendien wordt hij tot ouderling verheven als hij goed bekend is met de doctrine en een goede financiele achtergrond heeft. Dit is alles in de schaamtevolle traditie van de zonde van Jerobeam die God verving met een gouden kalf.

Ketters aanbidden gouden kalven. Zij laten hun mensen niet wedergeboren worden. Zij nemen slechts het geld van hun volgers door ze met beloften van wereldlijke zegens te verleiden. Het interesseert hen niet of hun volgers verdoemd zijn tot de hel zo lang hun kerk maar een goede financiele basis heeft.KETTERS MISSEN OVERTUIGING IN HUN PREKEN

Ketters houden ervan om vaak “waarschijnlijk” of “misschien” te zeggen omdat zij geen overtuiging hebben in wat ze zeggen. Zij hebben geen geloof in het woord van God en zij geloven niet werkelijk wat zij preken. Hun geloofssysteem ligt niet binnen het geloof in het woord van God. Zij zeggen, “Men kan zeggen dat...” Zij praten nooit duidelijk en met overtuiging. Het zou beter zijn als zij hun volgelingen helemaal niets leren in plaats van hun leugens te leren.

Ketters kunnen de mensen niet naar de wedergeboorte uit het water en de Geest leiden. Zij veroordelen juist meer mensen tot de hel.KETTERS SPELEN DE ROL VAN VALSE PROFETEN

Wat veroorzaakt blasfemie
tegen de Geest?
Om in Jezus te geloven terwijl men als
een zondaar leeft die niet
in Zijn doopsel gelooft

Mattheus hoofdstuk 7 vertelt ons over degenen die in Jezus geloven en in de hel eindigen. Ketters zullen voor God op de laatste dag protesteren. Zoals geschreven staat in de Bijbel, “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (Mattheus 7:22-23)

Zij geloven niet dat Jezus alle zonden van de mens wegwaste; zij geloven niet in het evangelie van het water en de Geest.

Zij praktiseren wetteloosheid. Wat betekent dit? Het betekent dat zij mensen zeggen in Jezus te geloven terwijl zij nog steeds zonden in hun hart hebben. U zult zich afvragen wat hieraan zo verkeerd is, maar het is een ernstige zonde tegen God.

Als een zondaar aan andere mensen het noodzakelijke preekt om in Jezus te geloven, kan hij hen niet naar de wedergeboorte leiden omdat hij zelf niet is wedergeboren uit het water en de Geest. Daarom produceren ketters slechts zondaars die in Jezus geloven. Het is een zonde tegen de Geest om wetteloosheid te praktiseren.

Ketters geloven niet in het woord van God noch preken ze het evangelie zoals het geschreven staat. Zij persen slechts geld af van hun volgers. Het zijn zondaars ook al geloven ze in Jezus. Zij proberen anderen te leiden terwijl ze zelf niet wedergeboren zijn. Zo praktiseren zij wetteloosheid.KETTERS ZIJN BLASSE IMITATIES VAN DE RECHTVAARDIGEN

Hoe kunnen we
de wedergeborenen van de
anderen onderscheiden?
We kunnen de wedergeboren
onderscheiden door te testen of ze
zonden hebben of niet.

Laat u niet door deze valse prekers die zeggen dat zij zondaars zijn, bedriegen. Geef hun geen geld. Geef niet uw zwaarverdiende geld aan deze zondaars.

Waarom zou u geld moeten geven aan deze predikers die u niet met uw zonden kunnen helpen? Als u uw geld aan een kerk wilt geven, wacht dan tenminste totdat uw zonden uitgewist zijn door het evangelie van het water en de Geest.

Net zoals er kunstvervalsingen zijn, zo zijn er ook imitaties in het leven. Er zijn bijvoorbeeld vervalste religies die niet alle zonden van het hart kunnen wegwassen. Hoe kunt u een vervalste religie identificeren? Een vervalsing is iets dat van de buitenkant echt lijkt, maar in feite verre van echt is.

U moet dat zelf beslissen. Wie zijn de ware prekers? Wie zijn de ketters? Wat is het orthodoxe geloof? Het ortodoxe geloof in Jezus en Zijn verlossende kracht. Zij hebben geen zonden in hun hart. Maar ketters hebben zonden in hun hart.

Zijn alle mensen dan als deze ketters? Dat kan. Maar laat ons teruggaan naar de Bijbel. Iedereen die in Jezus gelooft en niet is wedergeboren, is een ketter. Het is duidelijk dat de wedergeborenen orthodox zijn. Degenen die niet wedergeboren zijn, zijn ketters. Ketters zijn mensen die in Jezus geloven maar nog altijd zonden in hun hart hebben.

Ketters zijn vervalsingen van de rechtvaardigen. Zij weten misschien dat ze in Jezus moeten geloven om geheiligd te worden maar helaas hebben zij nog altijd zonden in hun hart. Zij vinden zichzelf zondaars. Zij beweren dat zij nog steeds naar de hemel kunnen gaan en zij zeggen dat zij God aanbidden. Het klinkt alsof zij rechtvaardig zijn maar laat ons niet door vervalsingen bedrogen zijn.DE KETTERS STAAT HET OORDEEL VAN GOD TE WACHTEN

Waarom werd het reine
evangelie veranderd?
Omdat valse priesters en ketters het
foutieve geloof van de mens vermengd
hebben met het reine evangelie.

“Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israels: O wee! Ik zal Mij troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden. En Ik zal Mijn hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen. En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.Maar er zal verbreking zijn der overtreders, en der zondaars te zamen; en die den HEERE verlaten, zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden om der eiken wil, die gijlieden begeerd hebt, en gij zult schaamrood worden, om der hoven wil, die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als een hof, die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden te zamen branden, en er zal geen uitblusser wezen” (Jesaja 1:24-31).

God zegt ons dat als we in de mens geloven, we ons zullen schamen vanwege de mens. Hij zegt ons dat we ons moeten schamen vanwege de kerk die wij gekozen hebben voor onszelf, en deze schaamte zal als een boom zijn waarvan de bladeren verwelken net als in een tuin die geen water krijgt.

Hij zegt ons dat valse priesters en hun volgers die eerder in de regels van de mens geloven dan in het woord van God, tondel zullen worden en hun werken zullen vonken. Ze zullen beiden in de hel branden. Valse priesters en ketters die niet verlost zijn, als ook zondaars en vijanden van de rechtvaardigen, zullen veroordeeld worden met de vlam van God.

Kerken die alleen op de theologie zijn gebouwd, zien er misschien grandioos uit maar ze zijn leeg van binnen. Iedere kerk die niet op het geloof van het woord van God en het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest is gebaseerd, is als een tuin zonder water.

Het kan dan wel een boom zijn maar het is een dode boom die niet in staat is vruchten te dragen. Als een bron geen water heeft, dan is het geen bron meer.

“En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden te zamen branden, en er zal geen uitblusser wezen.”

Degenen die niet de Geest hebben, lijken misschien sterker dan andere mensen, maar in de ogen van God, zijn zij als tonder dat op weg is naar de vuren van de hel.

De Heer vraagt, “Wachter! wat is er van den nacht?” (Jesaja 21:11) De rechtvaardigen die het eeuwige leven hebben, moeten het evangelie van het water en de Geest in het donker van de nacht preken.

God is licht en satan is duisternis. God leidt de mensen naar de gerechtigheid en satan leidt de mensen naar de valse tempels met chaos en valse theologie.

In de tijd van de profeet Jesaja was het geloof van de mensen net zo chaotisch als nu. Zij verwisselden de woorden van God met de theologieen en de regels van de mens. Zij misleidden de mensen van Israël voor de chaotische producten van de mens zodat God besloot om ze allemaal weg te doen.

“Ik zal al uw tin wegnemen. En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne.”

De offers die door God nooit geaccepteerd zullen worden zijn net als een legering, een mengsel van Gods waarheid en de theorieen van de mens.

God accepteert nooit offers die gemengd zijn. Zij zien er misschien puur uit voor het menselijke oog, maar als zij vermengd zijn met het verkeerde geloof van de mens, dan zijn ze vermengd met onreinheden en zijn ze dus niet acceptabel voor God.

God berispte de mensen van Israël, vooral de ketters, pseudo prekers en zondaars.

Als we Exodus of Numeri lezen, kunnen we zien dat God ze in het begin niet berispte. God hielp het volk van Israël en zegende hen. Maar na Jozua's dood in Rechteren, werd Israël binnengevallen.

Het volk van Israel koos er echter voor, hun eigen weg te gaan. In die tijd zond God de profeet Jeremia en zei tegen Israël dat ze zich moesten overgeven aan Babylon.

Jeremia zei tegen het volk dat ze zich aan Babylon moesten overgeven. Dit heeft een geestelijke betekenis, waarmee het feit gesymboliseerd wordt dat de rechtvaardigen degenen die ketters volgen, zeggen dat ze zich moeten overgeven aan het evangelie van het water en de Geest.GOD BERISPT KETTERS

Waarom berispt God ketters?
Omdat zij afgoden aanbidden
in plaats van God.

Waarom beschimpten de dienaren van God het volk van Israël? Omdat zij het opofferingssysteem veranderden, gewone mensen als priesters aanstelden en de datum van het offeren veranderden.

Zij veranderden de Grote Verzoendag van de tiende dag van de zevende maand naar de vijfde dag van de achtste maand en zij benoemden priesters van buiten de Levieten. Aldus blokkeerden zij de weg naar de wedergeboorte.

God beschimpte de valse prekers. Degenen die gouden kalven dienden in plaats van God werden ketterse priesters.

God schold hen in feite niet alleen uit voor het aanbidden van afgoden. Aanbidden wij ook niet af en toe afgoden? We zondigen zo vaak, maar onze ongerechtigheden worden niet beschouwd als ernstige zonden, alleen maar omdat we in de genade van God zijn. Het kan echter niet vergeven worden als men God met gouden kalven vervangt. En hetzelfde geldt voor het veranderen van het opofferingssysteem en het aanstellen van gewone mensen voor het priesterschap.

Wat zijn dit verschrikkelijke zonden! Het zijn de meest ernstige zonden. Hoe kan iemand vergeven worden voor het verwisselen van God voor gouden kalven! In de Bijbel staat geschreven dat het de zonde van Jerobeam was die de toorn van God bracht.

Net als God Zijn toorn in het Oude Testament toonde, zo vernietigd Hij nu de zondaars die tegen Hem zijn. God zei tegen Israël dat Hij degenen die zich niet afkeerden van het aanbidden van gouden kalven, zou vervloeken.KETTERS BIEDEN WETTELOZE OFFERS AAN

Wat moeten we doen voordat
we God kunnen dienen?
Al onze zonden moeten
weggewassen worden.

De koningen en ketterse priesters van Israël waren tegen God en zij stelden mensen die het opofferingssysteem negeerden, in dienst van het priesterschap. Jerobeam de koning met een geestelijke afwijking, gafiedereen die niet van het huis van Levi was, bevoegdheid als priester.

Alleen degenen die van het huis van Levi waren, konden priesters worden en in de tabernakel werken. Om precieser te zijn, de priesters moesten van het huis van Aaron komen. Dit was de eeuwige wet van God. Jerobeam bevoegde echter priesters van buiten het huis van Levi en hij liet hen offers maken aan gouden kalven. We moeten weten hoe dit de toorn van God over hen bracht.

Zelfs nu kunnen degenen die niet wedergeboren zijn, prekers, ouderlingen en diaken in de kerk worden. Dit gaat tegen de wet van God en het ontwaakt Zijn toorn. Is God blij met wetteloze offers? Ketters moeten hun gouden kalven vernietigen en terugkeren naar God en wedergeboren worden.

Jesaja 1:10-17 zegt, “Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.”

Als we deze passage aandachtig lezen, kunnen we zien dat de religieuze leiders van Israel erg vroom waren. Maar ondanks hun toewijding, werden ze vernietigd omdat zij de verkeerde offers aanboden en niet de wet van God gehoorzaamden.

We kunnen zien dat zij niet de wet van God volgden wanneer zij offerden, noch dat ze het woord van God in acht namen. Deze leiders waren zo toegewijd dat ze ontelbare offers voor God maakten. De Bijbel zegt dat het bloed als een rivier vloeit in de tabernakel.

Echter toen God zag wat zij deden, zei Hij dat het als de zonde van Gomorra was. Hij zag dat ze offers voor Hem maakten, maar in feite zondigden ze. Hij zei dat het beter was als ze helemaal geen offers brachten. Hij wilde ze niet.

Omdat ze de offers voor gouden kalven offerden, kon God hun zonden niet vergeven. Hij kon het niet meer verdragen. Hij zei hen dat ze offers volgens de manier die Hij gebood, moesten aanbieden. Zo niet, zou het beter zijn als ze helemaal geen offers aanboden.

Hun offers werden niet op de juiste manier aangeboden, en hierdoor zondigden de priesters tegen God. U moet weten dat het een ernstige zonde voor God is als men God dient en Zijn werk doet zonder de zonden weg te wassen.KETTERS ZIJN ALS SCHOOLMEESTERS

Wat onderwijzen ketters?
Zijn onderwijzen normen en niet hoe
men wedergeboren wordt.

Ketters zien er heilig uit. Als zij in de preekstoel staan, zien ze er zo indrukwekkend uit dat veel mensen door hun schijn misleid zijn. Zij klinken zo logisch. En zij concluderen hun preken altijd door de mensen te vermanen dat ze goed moeten zijn. Wat is dit voor een soort preek? Wat is het verschil tussen hun preken en de lessen van schoolmeesters?

De kerk van God is de plaats waar de wedergeborenen samenkomen om God te aanbidden. Slechts dit soort kerk is de ware kerk. De ware kerk van God probeert niet te onderwijzen hoe men zich moet gedragen voor God. De preker van de ware kerk preekt het evangelie van het water en de Geest. Het doet er niet toe hoe onvast u bent, God waste al uw zonden weg.

Ketterse prekers zeggen hun volgers, “Doe dit en doe dat,” terwijl ze een zware last op hen leggen, maar zij zijn zelf niet bereid om een vinger uit te steken om hen te bewegen.

Een ketterse preker koopt zijn kind een dure viool en zendt hem naar het buitenland om te studeren. Hoe kan een priester zich dit veroorloven? Hoe komt hij aan het geld? Als hij zoveel geld heeft, zou hij het dan niet moeten uitgeven om het evangelie te preken? Moet een preker een dure auto rijden? Moet hij in een luxe auto rijden om waardig te zijn? Een preker die een dure auto rijdt, is een dief. Wat kan er goed zijn aan dat hij een deluxe auto rijdt terwijl zijn volgers nog geen kleine auto kunnen veroorloven. We kunnen een ketterse preker onderscheiden door naar zijn daden te kijken.

Ketterse prekers vragen grote sommen geld. Sommige kerken betalen hun prekers meer dan $10.000 per maand. En dit is slechts de officiele loon. Zij krijgen educatieve contributies, vergoedingen voor boeken, kinderopvang, bezoeken, om er maar een paar te noemen.

En toch klagen sommigen dat zij niet genoeg betaald krijgen. Zij krijgen $10.000 per maand en vragen meer geld. Is $10.000 soms een peuleschil? Een preker zou tevreden moeten zijn met een loon die net genoeg is om van rond te komen als hij het evangelie van het water en de Geest preekt.

Een ware preker neemt troost en vrede van God. Maar een ketterse preker die geen vrede heeft, vraagt om financiele compensatie. Zulke prekers aanbidden in feite gouden kalven.

De kerk van God wordt soms Zion genoemd. Er is geen kerk zo prachtig als Zion. De kerk van God is de plaats waar het evangelie van het water en de Geest wordt gepreekt.

Jesaja 1:21 zegt, “Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers.” Jesaja omschrijft de kerk van God door te zeggen, “Zij was vol recht.”

God is gerecht en eerlijk. Omdat we onvolmaakt zijn, omdat we de nakomelingen van Adam zijn en geboren om te zondigen, kwam Jezus naar deze wereld om onze zonden met het water en de Geest weg te wassen. Zo eerlijk is God.

In het Oude Testament kwamen de mensen naar God en boden offers aan wanneer ze wisten dat ze onvoldoende waren. “Ik heb verkeerd gedaan op zus en zo’n manier. Ik was verkeerd.” Dan worden zij vergeven voor hun dagelijkse zonden en zij konden ook de vergeving van de zonden van een jaar krijgen op de Grote Verzoendag.

In het Nieuwe Testament kwam Jezus Christus naar deze wereld en werd gedoopt en gekruisigd om de zonden van de mensheid op dezelfde manier voor eens en voor altijd weg te wassen.

Maar tijdens de Nieuwjaarsmis, huilen en belijden veel mensen, “Lieve God, vergeef me alstublieft voor de zonden die ik vorig jaar heb begaan. En zegen me alstublieft voor het nieuwe jaar.” Deze mensen zijn ketters.

Wat is dan de waarheid van de wedergeboorte van het water en de Geest? Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden naar deze wereld, waste de zonden van de mensheid voor eens en voor altijd weg en redde ons aldus voor altijd van de zonden. Hij redde ons van alle zonden van de wereld met het water en het bloed. Maar als we iedere dag om vergeving vragen, wat zou Hij dan zeggen?

“Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers.” Iedereen die zichzelf een zondaar noemt, is een ketter.KETTERSE PRIESTERS KUNNEN NIET HET EVANGELIE VAN DE WEDERGEBOORTE VAN HET WATER EN DE GEEST PREKEN

Hoort God de gebeden
van zondaarss?
Nee. Hij kan ze niet horen
omdat hun zonden ze van
God scheidt.

Onze God noemt degenen die in Hem geloven en die om vergeving vragen, doodslagers. Verwachten ze dat Jezus terugkomt en nog eens voor hun zonden sterft omdat zij om vergeving vragen en zeggen dat zij zondaars zijn? Het doopsel en het Kruis van Jezus, zijn de werkelijke zaligheid.

In 1 Petrus 3:21 staat dat het doopsel van Jezus het tegenbeeld is van onze zaligheid. Jezus Christus stierf eens om de mensheid van de zonden te redden. Hij waste alle zonden van de mensheid voor eens en voor altijd weg en herrees drie dagen later. Nu zit Hij aan de rechterkant van God.

Jezus Christus werd eens gedoopt en stierf een keer aan het Kruis om ons voor altijd van de zonden te redden. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper toen Hij 30 was. Hij stierf eens om ons van alle zonden van de wereld te redden. Betekent dat niet dat het oordeel voor altijd gegeven is?

Als ketters zeggen dat zij nog steeds zondaars zijn, dan vragen ze Hem om een tweede keer naar beneden te komen en weer gekruisigd te worden. Hij zou in feite iedere keer als zij om vergeving vragen dat moeten doen.

Degenen die met hun hart in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn voor altijd van de zonde gered, worden rechtvaardig, gaan naar de hemel om Gods zegen en het eeuwige leven te ontvangen. Iedereen die de rechtvaardigen ontmoet, kan gered worden door het water en de Geest en hij/zij kan een van de gezegende mensen van God worden. Iedereen die de rechtvaardige zaligheid voor God vraagt, zal gezegend worden.

Laat ons lezen uit Jesaja 1:18-20. “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.”

God zegt ons dat als we het evangelie van het water en de Geest gehoorzamen, we het goede van het land zullen eten, maar als we weigeren en wederspannig zijn, zullen we van het zwaard gegeten worden.

Onze God zei, “Kom nu en laat ons samen beredeneren. Laat ons praten. Zijn jullie onvoldoende? Zijn jullie onrechtvaardig? Houden jullie teveel van jezelf? Kunnen jullie volgens de geboden leven? Kunnen jullie doen wat de wet beveelt? Jullie weten het, maar kunnen het niet uitvoeren? Kom dan tot Mij. Alhoewel je zonden dieprood zijn, zullen zij zo wit als sneeuw worden, alhoewel zij rood zijn als karmozijn, zullen ze als wol zijn.” Dit betekent dat God de zondaars gerecht redde en ze rechtvaardig maakte.

Er was geen zonde toen God Adam en Eva schiep. Maar al gauw kwam satan tevoorschijn. Hij verleidde ze om God niet te gehoorzamen en hij maakte van de hele mensheid zondaars door ze te laten zondigen. satan liet de mensheid vallen. In het begin waren Adam en Eva geen zondaars voor God. Zij leefden met God in de Hof van Eden. Maar zij werden zondaars. Dus nu roept God ons. Kom nu en laat ons samen beredeneren. Laat ons samen beredeneren!

“Hoeveel meer zonde moeten jullie in deze wereld begaan? En hoeveel meer zonden zul je begaan voordat je sterft?”

“Oh, God. Het is onmogelijk om niet te zondigen. We kunnen niet geheiligd worden, hoe hard we ook onze best doen.”

“Nou dan, hoeveel zonden heb je tot nu toe begaan?”

“Heer, ik kan me niet alles herinneren, maar er zijn een paar die in mijn geheugen zijn blijven hangen. Weet u nog die keer? U weet waar ik het over heb... en dan die andere keer, U weet wel...”

Dan zegt God, “Dus ga en vertel het Me. Denk je dat het alles is? Weet je hoeveel andere zonden je begaan hebt? Maar alle zonden die jij je herinnert, alle zonden die je vergeten bent, en zelfs alle zonden die je in de toekomst zult begaan, waste ik voor altijd weg. En niet alleen die van jouw, maar ook die van je kinderen en die van hun kinderen en van al je nakomelingen. Ik ben de rechtvaardige God. Ik waste al jullie zonden voor eens en voor altijd weg.”

God, die alle zonden van de mensheid van Adam’s zonden tot de zonden van de laatste mens op aarde wegwaste, is de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

“Ik ben de Verlosser en de Almachtige God.”

“Ik ben Jehova, de Genadige God.”

“Ik zal genade hebben met degenen die genade verdienen en ik zal medelijden hebben met degenen die medelijden verdienen.”

Als we om Zijn genade vragen en eerlijk zijn met Hem, kunnen we Gods medelijden hebben. Onze Vader wilt ons allen zegenen. Hij wilt dat we allemaal rechtvaardig worden. In Zijn liefde en medelijden, wilt Hij ons allen Zijn rechtvaardige kinderen maken.


Wat doet God nadat
we wedergeboren zijn?
Hij wilt dat we het evangelie over
de hele wereld preken.

Hij wilt dat we zo wit als sneeuw zijn. Jezus waste alle zonden van de mensheid voor eens en voor altijd weg door Zijn doopsel en Zijn bloed. Als een kerk de problemen van de zonden niet kan oplossen voor alle gelovigen, dan kan het niet de ware kerk van God genoemd worden.

De mensen komen naar de priesters en vragen, “Ik heb zonden. Wat moet ik doen? Zo vaak toon ik berouw maar mijn zonden gaan niet weg. Ik kan niet meer verder zo. Ik denk niet dat ik mijn religieuze leven kan voortzetten.” Als een priester hem niet het juiste antwoord kan geven op zijn problemen, dan is hij een ketter. Hij zegt misschien, “Dat ligt aan jouw. Ga naar de bergen. Probeer 40 dagen te vasten.”

Ketterse priesters of religieuze leiders zijn zo vol onreinheden dat zij niet eens het evangelie van het water en de Geest kennen. Zij weten niet of hun ziel in de hel of de hemel zal eindigen.

Deze leiders zijn niet gerecht voor God. Zij zijn pseudos en ketters. Zij zien eruit alsof zij in Jezus geloven, maar hun hart is vol zonden. Zij zijn niet van hun zonden gereinigd geworden. Zij kunnen het evangelie van het water en de Geest dat alle zonden kan wegwassen, niet preken. Laat u niet door deze mensen misleiden.

Titus 3:10-11 zegt van ketters, “Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.” Omdat zij in Jezus geloven maar niet wedergeboren zijn, veroordelen zij zichzelf als zondaars. Zij negeren en trappen op het evangelie van het water en de Geest terwijl ze zeggen dat ze zondaars zijn die slechts naar de hel kunnen gaan.

Zij zijn ketters in het Christendom. Iedereen die in Jezus gelooft en zonde heeft, is een ketter. Ketters verschillen van God. God is heilig. Maar zij zijn dat niet. Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn van al hun zonden gereinigd. Dus iedereen die in Jezus geloofd maar zonde heeft, is een ketter. We moeten dus wegblijven van degenen die zeggen dat ze in God geloven maar toch nog zondaars zijn.

Laat ons het evangelie preken aan degenen die het nog niet gehoord hebben en degenen die het willen geloven maar het niet kunnen omdat ze het niet kennen. Laat ons ze helpen wedergeboren te zijn. Laat ons degenen die in de weg van het evangelie van het water en de Geest staan, verdrijven.

We moeten het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest over de hele wereld preken. Amen!


Copyright © 2001 - 2018The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.