Zadarmo poskytujeme kresťanské knihy a e-knihy o Ježišovom krste a kríži.

DOMOV  |  MAPA  |  KONTAKT  |  POMOC    
Štúdie o Biblii Kresťanské knihy zadarmo e-kresťanské knihy zadarmo O nás
  Stručné vysvetlenie niektorých biblických termínov
 - Spojených s Evanjeliom o vode a Duchu

 

 • Obeť zmierenia
 • V STAREJ ZMLUVE: Tak ako aj iné obete bola aj obeť zmierenia obetovaná vo svätostánku. Veľkňaz sa umyl a obliekol si posvätné ľanové rúcho namiesto pôvodného formálneho odevu pre obrady a vybral junca ako obeť za hriechy a barana ako spaľovanú obeť za seba a svoj dom (Leviticus 16:3-4). Veľkňaz položil ruky na hlavu obetí, aby na ne preložil hriechy.

  Položenie rúk na hlavu obete bolo dôležitou súčasťou Dňa zmierenia. Keby tak neurobil, akt obetovania by nebol vykonaný, lebo vykúpenie z hriechov sa nemohlo zavŕšiť bez položenia rúk na hlavu obete, pri ktorom na ňu prešli ročné hriechy Izraela.

  Leviticus 16:21: „Áron nech položí obe svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov i všetky ich priestupky so všetkými ich hriechami. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho vyženie na púšť prostredníctvom na to pripraveného muža.“

  Zobral dvoch kozlov ako obete za hriechy a barana ako spaľovanú obeť za ľudí (verš 5). Potom Pánovi priviedol dvoch kozlov ku bráne do svätostánku a vylosoval jedného z nich pre „ Pána “ a druhý bol „ obetným baránkom .“

  Ten, ktorý bol určený Pánovi, bol obetovaný ako obeť za hriechy, a druhý bol Pánovi obetovaný živý, aby vykúpil ročné hriechy izraelského ľudu, a potom ho vyhnali do púšte (Leviticus 16:7-10).

  Hriechy Izraela boli položené na hlavu druhého kozla položením rúk veľkňaza. Potom bol vyhnaný do púšte s hriechmi Izraela na hlave, aby medzi ľuďmi a Bohom zavládol pokoj: Tak boli zmyté ročné hriechy Izraela.

   

  V NOVEJ ZMLUVE: Tým istým spôsobom pokrstil v Novej zmluve Ján Krstiteľ Ježiša (položenie rúk v Starej zmluve) a sňal všetky hriechy sveta ako obetný Baránok, aby sa naplnila Božia spása (Leviticus 20:22, Evanjelium podľa Matúša 3:15, Evanjelium podľa Jána 1:29, 36).

  V Starej zmluve pred losovaním zabil Áron mladého junca ako obeť za hriech pre seba a svoj dom (Leviticus 16:11). „Potom zobral plnú lopatku uhlíkov z oltára spred Hospodina a plné priehrštie roztlčeného vonného kadidla. Všetko to vnesie za oponu a položí kadidlo na oheň pred Hospodinom; oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na Svedectve; tak neumrie. Potom nech vezme niečo z krvi junca a nech prstom pokropí vrchnák smerom k východnej strane a pred vrchnákom sedem ráz prstom rozstriekne z krvi“, (Leviticus 16:12-14).

  Na Deň zmierenia Áron nemohol vynechať položenie rúk na hlavu obete. Áron položil svoje ruky na kozla, a tak na jeho hlavu položil všetky hriechy a previnenia Izraela. Potom na to určený muž zobral kozla a vyviedol ho do púšte. Putoval po púšti s hriechmi Izraela na hlave a nakoniec pre ne zomrel. Toto bola obeť zmierenia v Starej zmluve.

  Takisto to bolo aj v Novej zmluve, len tu to bol Ježiš Kristus, ktorý bol Baránkom Božím, ktorý na Seba sňal všetky hriechy sveta Svojím krstom a keď pre nás krvácal a zomrel na Kríži.

  Preto vykúpenie z hriechov nemôže nastať bez krstu a ukrižovania nebeského veľkňaza, Ježiša Krista. To je naplnením spásy znovuzrodenia skrze vodu a Ducha.

  Späť na zoznam


  Tlačená verzia   |   Pošlite túto webovú stránku priateľovi

   
  Bible studies
      Kázne
      Vyjadrenie viery
      Čo je evanjelium
      Biblické termíny
      FAQ o kresťanskej viere

     
  Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.