" مجاناً أخذتم مجاناً اعطوا " (مت 8:10)
الصفحة الأم  |  خريطة الموقع  |  اتصل  |  مساعدة    
دراسة الكتاب المقدس كتبَ مسيحيةَ
مجانية مطبوعة
كتبَ مسيحيةَ
مجانية اليكترونية
عنا
  نسخة مجانية من الطبعة Madi 5

 


OPI amadri Recodi Anda Rubanga dri 'i ri 'i (I)

 • تنسيق النسخة الإليكترونية : MS Reader
 • التنزيلات الحالية : 13
 • حول هذا الكتاب
 • فهرس المحتويات
 

Idoka

Anda anda Rubanga dri rite`de di Roma ga ri `i

Lejo rusidi ri'a ehwi'i

Ofu loso eyidri Endri tro rii anda anda Rubanga dri `i!

Lini bugu di ia ri ka lovu eji nya asi ande di to ri ni ra. Kristo 'ba amgbu odu di si ri bati kolu ki oniki ciri enzi aia idele odu cidru si ria rebe'jo rii ku. Ini anda Rubanga dri adu ya ni ote a ? Mitiri nyi nyini nya ngasi lazi di zi ra vuaru nyiko nyi anda anda Rubanga dri, rite`de di bugu di `ia di igeni `au.
Anda anda Rubanga dri ri ka ebu ide ofu loso eyi dri vua Endri dri ri tro kare alu ga. Adusiku, kendre ta loso rere ri ani, ozuru mi `ba dini dri ndreka ri dri iga ahwa para. Diani di oba, laki amgbu oba asi vua geni `ai `a lecuma `ai ` ngasi ri dri iga anda anda Rubanga dri ri igeni ka `au `a kare ga `i. Disidru, geni gba mbi vuasa ce ku rii engwi `ai `ba asiti nza rere, kendre nyiraa geni `ai di ani dii `ai Rubanga `a anda anda ni dri ri `i ani.
Lini lidri dravu ridri rii, Engwika anda vua ru ayuka enzi a nidri rii lini nzanza Kristo 'ba dri dri luci ejidi awiako tro Endri 'ba Opi ni aika ra ridri ia ri 'i.
Ki draale, kole Kristo `ba amgbu kevuki koniki Rubanga ni anda anda di, kole duba koniki ta anda anda driaru ri idri vua kombaki `ai si okpo.
"Opi amadri recodi anda Rubanga dri `i ri `i" ka nya endri `a dri ni du lejo ehwi anda ri erire ga ra vua ka nya dri ni se egbwe olure tadru ri esure ga ra. Adusi ma`di lejo di sidi ri ole nyesu tutu Rubanga `a anda ni nika si. Tutu Rubanga dri kolu anyi cidru tro!


Enga Jo madi lejo di sidi ri dri

Ma`di bugu di sidi rii ani ma`di ewo Lidri Udi ri nzejo ri ido di ri `i vua ebu ana idele rii ofu loso eyidri Endri tro ri nzeka vu ndutu dri `i, ani dii ofu loso anda anda Rubanga dri ri `a driba ni nze`di, vu ndutu dri ri `i. Ebu, ana idele ta onzeka dri lini tro rii draa dinisa idriru ti mgbimgbi rongo 52 si oko anzuru vu mgbimgbi onde 150 ni ra dri. Draa dinisa `ba cidru vu ndutudri ri `bati kaki tutu retugodru anda anda Rubanga dri ri itede di ana lejo si ri esu ra, adusi ani dii ta cidru lini Reverani Jong `a onzele ana ebu `ba ti tro ri dri `i. Ki gba jodiniri nyesu lebe nya enzi dri rii oko nyuba nyi baba lidri olure tadru ri esujo nya anda anda Rubanga dri sile bugu di `ia di igeni ka si ku adusi?


  ارسل هذه الصفحة إِلى صديقِ

 
Free Christian eBooks
    لستة الكتب الاليكترونية
    الطبعة Madi 5
 
 • حول هذا الكتاب
 •  
 • فهرس المحتويات
 •     ما هو الكتاب الاليكترونى؟
   
 • حول الكتاب الاليكترونى
 •  
 • كيف تقرأ الكتاب الاليكترونى؟
 •  
 • أسئلة مطروحة كثيراً
 •  
 • مساعدة التنزيل
 •     قراء الكتاب الاليكترونى
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 5.0

 •    
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.