" مجاناً أخذتم مجاناً اعطوا " (مت 8:10)
الصفحة الأم  |  خريطة الموقع  |  اتصل  |  مساعدة    
دراسة الكتاب المقدس كتبَ مسيحيةَ
مجانية مطبوعة
كتبَ مسيحيةَ
مجانية اليكترونية
عنا
  نسخة مجانية من الطبعة Chichewa 16

 


Kuchoka Kumdulidwe wa Kuthupi Kufika Kuchiphunzitso Cha Kulapa (I)

- Ziphunzitso mu Agalatiya

 • تنسيق النسخة الإليكترونية : Acrobat PDF Reader
 • التنزيلات الحالية : 6
 • حول هذا الكتاب
 • فهرس المحتويات
 

Kulengeza:

Kuchoka Kumdulidwe wa Kuthupi Kufika Kuchiphunzitso Cha Kulapa (I) - Ziphunzitso mu Agalatiya

Kufothokoza:

Chiphunzitso cha Kulapa Ndichokwanira Kukupanhitsani kuti Mtore Matenda a Kuuzimu. .
Anthu mdziko lonse ali ndi mantha ndi tudoyo ngati SARS, cifukwa angafe mwamusanga mwa kuonetsedwa ku tudoyo totero tosaoneka.
Chimodzimodzi, Akristu masiku ano kudzungulira dziko lonse akufa mu mathupi awo ndiponso mu mzimu mwa kudwara ndi chiphunzitso cha kulapa. Kodi munali kudziwa kuti chiphunzitso cha kulapa ndi cholakwika moteromu?
Kodi mkudziwa amene anapangitsa Akristu kugwera mu dzenje lolowelera la chisokonezo cha mu mzimu. Ndi Akristu ochimwa iwo okha amene akupemphera mapemphero akulapa tsiku ndi tsiku kuti ayeretsedwe kumachimo awo a payekha payekha pamene akunena kuti okhulupilira mwa Yesu Khristu ngati M’pulumutsi wawo.
Chotero, muyenera kulandira chikhululukiro cha machimo mwa kukhulupilira mu Mawu a uthenga wa madzi ndi Mzimu umene Mulungu anatipatsa pachiyambi. Si muyenera kutaya mpata odalitsidwa okhala obadwa mwatsopano. Tonsefe tiyenera kumasulidwa kuchisokonezo cha mu mzimu mwa kukhulupilira mu Choonadi cha uthenga wa madzi ndi Mzimu. Tiyenera kuyangana pa kuwala konyezimira kwa Choonadi, cimene chinabwera kudzera mu uthenga wa madzi ndi Mzimu, titathawako kunjira ya chisokonezo cha mu mzimu.Mau a wosindikiza:

Chikristu cha masiku ano, mkulankhula kwina, chasanduka chipembezo cha dziko. Akristu ambiri masiku ano akukhala mumaonekedwe akukhala ochimwa cifukwa sanabadwe mwatsopano mwa chikhulupiliro cha mu mzimu. Ndi cifukwa chakuti adalira mu ziphunzitso za kulapa zokha kopanda kudziwa uthenga wa madzi ndi Mzimu mpaka tsopanoli.
Chotero, tsopano ndi nthawi yanu kuti mdziwe chinyengo cha mu mzimu cha amdulidwe ndi kuchokako ku chikhulupiliro chotero. Muyenero kudziwa zotsutsana za mapemphero akulapa. Tsopano ndi nthawi yanu kuimilira nganganga koposa ngakhalenso kumbuyoku pa uthenga wa madzi ndi Mzimu. Ngati si munakhulupilire mu uthengawu woona pa nthawi ino, muyenera kukhulupilira mwa M’pulumutsi wathu amene anabwera kwa ife kudzera mu uthenga wa madzi ndi Mzimu ngakhalenso tsopanoli. Tsopano, muyenera kukhala Akristu athunthu ndi chikhulupiliro cha kukhulupilira mu Choonadi cha uthenga wa madzi ndi Mzimu.


  ارسل هذه الصفحة إِلى صديقِ

 
Free Christian eBooks
    لستة الكتب الاليكترونية
    الطبعة Chichewa 16
 
 • حول هذا الكتاب
 •  
 • فهرس المحتويات
 •     ما هو الكتاب الاليكترونى؟
   
 • حول الكتاب الاليكترونى
 •  
 • كيف تقرأ الكتاب الاليكترونى؟
 •  
 • أسئلة مطروحة كثيراً
 •  
 • مساعدة التنزيل
 •     قراء الكتاب الاليكترونى
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 5.0

 •    
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.