" مجاناً أخذتم مجاناً اعطوا " (مت 8:10)
الصفحة الأم  |  خريطة الموقع  |  اتصل  |  مساعدة    
دراسة الكتاب المقدس كتبَ مسيحيةَ
مجانية مطبوعة
كتبَ مسيحيةَ
مجانية اليكترونية
عنا
 كتب مطبوعة مجانية تماماً
- لغة التاجالوج طبعة # 20

 

Kainin ang Aking Laman at Inumin ang Aking Dugo
- Mga Sermon sa Ebanghelyo ni Juan (III)

 

Mga Nilalaman

Panimula

Anong Kabuluhan Nitong mga Maliliit na Tinapay at Isda sa Maraming Tao? (Juan 6:1-15)
Ang Manalig sa Kanya na Siyang Itinalaga ng Diyos ay Ang Gawin ng Diyos (Juan 6:16-29)
Magsigawa para sa Pagkaing Tumatagal sa Buhay na Walang Hanggan (Juan 6:16-40)
Mamuhay Ayon sa Espiritu (Juan 6:26-40)
Magsigawa para sa Pagkaing Hindi Napapanis Dito Sa Lupa (Juan 6:26-59)
Dapat Nating Kanin ang Tinapay Mula sa Langit na may Pananampalataya sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu (Juan 6:28-58)
Si Jesu-Cristo, Siya na Naging Tinapay ng Buhay sa Atin (Juan 6:41-51)
Paano Natin Kakanin ang Laman ni Jesus? (Juan 6:41-59)
Manalig kay Jesus na Siyang Naparito mula sa Langit bilang Tagapagligtas ng Inyong Puso (Juan 6:41-51)
Binigay ni Jesus sa Atin ang Tunay na Walang Hanggang Buhay! (Juan 6:47-51)
Paano Maging Kabahagi sa Banal na Hapunan sa Pamamagitan ng Wastong Pananampalataya (Juan 6:52-59)
Si Jesus, Siya na Nagbigay sa Atin ng Tinapay ng Buhay (Juan 6:54-63)
Dapat Ninyong Ipangaral ang Laman at ang Dugo ni Jesus sa Inyong mga Kasambahay (Juan 6:51-56)
Para Saan Tayo Dapat Mabuhay? (Juan 6:63-69)
Dapat Tayong Magkaroon ng Wastong Kaalaman sa Katotohanan (Juan 6:60-71)


  ارسل هذه الصفحة إِلى صديقِ

 
Free Christian Books
    لستة الكتب المطبوعة
    الطبعة لغة التاجالوج 20
 
 • حول هذا الكتاب
 •  
 • فهرس المحتويات
 •     حول هذه الخدمة
      كيف تطلب كتب مجانية؟
      أسئلة شائعة
  أنظر
  السلة

     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.