Какво e Евангелието на водата и Духа?


Апостол Павел казва: "Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията" (1 Коринтяни 15:3-4). Какво означава думата "Писанията" в изречението "Христос умря за греховете ни, според Писанията"? Това означава Стария Завет. Апостол Павел казва, че Исус умря за всичките ни грехове според завета и откровението на Стария Завет. Как Той изкупи всичките ни грехове? Направи това чрез праведното Си дело: кръщението Си и смърт на Кръста.

Както знаете, във времето на ранната църква нямаше Рождество Христово до края на втория век. Ранните християни заедно с апостолите празнуваха само шести януари като "денят на Исусовото кръщение," и това беше единствено празнуване на ранната църква.

Защо апостолите придаваха особено значение на кръщението на Исус? Това е тайната на истинското Евангелие на водата и Духа, което те приеха от Исус и проповядваха на света. Исус казва: "Истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие" (Йоан 3:5). Библията каза, че Исус дойде чрез водата и кръвта за да ни избави от всичките ни грехове (1 Йоаново 5:6). Кръвта значи Кръстът, а какво означава водата?

(Надявам се, че няма да объркате водното кръщение на вярващите и кръщението на Исус. Моля обърнете особено внимание на значението на Исусовото кръщение. Сега не съсредоточаваме внимание на водното кръщение на вярващите или доктрината на кръщелното прераждане.)

Защо Исус се кръсти от Йоан Кръстител? Защо Исус обяви Своето кръщение като "тъй нам подобава да изпълним всяка праведност?" (Матей 3:15)

В Посланието към евреите 10:1 се казва: "Законът (тези жертви), като има сянката на бъдещите блага. . ." Да изучим типичното жертвоприношение, което Бог даде на хората Си за тяхното спасение във времето на Стария Завет. Ако някой съгреши и беше провинен, грешникът трябваше да принесе жертвата за греха, за да направи умилостивението за греха си. Да прочетем Левит 1:3-5. "Ако жертвата му е всесъжение от едър добитък, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък; нека я доведе при вратата на скинията на събранието, за да придобие благоволение пред Господа; и да възложи ръката си върху главата на жертвата за всесъжение и ще придобие благоволение за очистване от греховете си; и да заколи телеца пред Господа, а синовете Ааронови, свещениците, да донесат кръвта и да поръсят с кръвта околовръст жертвеника, що е при входа на скинията на събранието." Тук виждаме, че жертвата за греха трябваше да изпълни трите условия за да бъде законна пред Бога.

Те трябваше
(1) да приготвят жертвено животно без недостатък (с. 3).
(2) да сложат ръцете си върху главата на жертвата за всесъжение (с. 4).
(3) да убият (пролеят кръвта на) жертвата за да изкупят греха си (с. 5).


В гореспоменатите стихове трябва да потвърдим Божия Закон, че грехове трябваше да се възложат на главата на жертвеното животно чрез полагане на ръце пред убиване на жертвеното животно. Това е много важна истина. В следните глави на Левит намират се много изрази като "полагане на ръце на главата на жертвата за греха" за опрощение на греха. В Левит 16:21 се казва: "Да възложи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел, да изповяда над него всички беззакония на синовете Израилеви, всичките им престъпления и всичките им грехове, и да ги сложи върху главата на козела, па да го изпрати с нарочен човек в пустинята."

Когато първосвещеник Аарон полагаше ръцете си на главата на козела, всичките грехове на израилтяните се възлагаха на главата на козела. Когато грешник полагаше ръцете си на главата на жертва, греховете се възлагаха на неговата глава. По същия начин, когато човек бива ръкоположен за свещеник, свещеникът възлага ръцете си на главата на човека, за да предаде свещенство. Затова "полагане на ръце" беше действие на възлагането на греховете върху жертвата. Това значи "да предадеш на."

И тогава животното трябва да бъде закалено и да пролее кръвта, понеже "живота на тялото е в кръвта, и. . . понеже тая кръв очистя душата" (Левит 17:11).

Обаче израилтяните бяха твърде слаби, за да изкупят всичките си грехове, понеже те не можеха да не съгрешават всеки ден до смърт даже ако принасяха жертвите за греховете всеки път, когато съгрешаваха. И така Бог им даде още една възможност да получат опростението на всичките целогодишни си грехове веднъж в годината. Това беше ритуалът на Деня на Умилостивението. В Деня на Умилостивението първосвещеник Аарон възлагаше ръцете си на главата на козела за отпускане за да му предаде целогодишните грехове на всичките израилтяни веднъж завинаги (Левит 16:21).

В онова време Аарон беше представителят на израилтяните, понеже той възлагаше ръцете си на главата на козела наместо всичките израилтяни. Когато сам той възлагаше ръцете си на главата на козела, всичките целогодишни грехове на израилтяните (приблизително 2-3 милиона в онова време) бяха възлагани на главата на козела за отпускане чрез неговото праведно дело. Това беше вечна наредба за човечество (Левит 16:29).

Това беше "сянката на бъдещите блага" (Евреи 10:1). Сега Бог завърши "бъдещите блага" чрез Исус Христос. Да видим как Исус Христос е изпълнил завета Си.

Най-напред Бог Отец е изпратил Исус Христос в човешка плът без недостатък като обещания Агнец Божии. Той е Единородният Син Божий, и Той също е Светият Бог. И така Той беше годен да стане Жертвата без недостатък за цялото човечество.

Второ, Той се кръсти от Йоан Кръстител в река Йордан. Тук ние трябва да познаем, кой беше Йоан Кръстител, който е кръстил Исус. Йоан Кръстител беше потомък на първосвещеник Аарон. Свещеникът Захарий, отецът на Йоан, се роди от рода на Авия, внука на Аарон (Лука 1:5, 1 Летописи 24:10). И така Йоан Кръстител беше потомък на първосвещеника Аарон. Това значи, че той имаше право да стане първосвещеник. Освен това Исус одобри Йоан като най-голям между всички човеци. "Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Йоана Кръстителя. Всички пророци и законът бяха пророкували до Йоана" (Матей 11:11,14). Това значи, че Йоан е последният Първосвещеник на земята и законен представител на всички човеци, когото Бог е обещал и приготвил.

Старият Завет го пророкува. "Ето, Аз пращам Ангела Си, и той ще приготви пътя пред Мене" (Малахия 3:1). "Помнете закона на Моисей, Моя раб, който Аз му заповядах на Хорив за целия Израил, както и правилата и наредбите. Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен - велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие" (Малахия 4:4-6). Исус казва: "И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде" (Матей 11:14).

Йоан Кръстител беше Илия, който имаше да дойде и да върне всички човеци при Исус Христос, като ги приготвяше да Го приемат. Той се роди шест месеца преди Исус. Той е кръщавал хората с кръщението на покаяние в пустинята, за да приготви пътя за Господа. Той трябваше да позволи на хората да осъзнаят закона и системата на жертвоприношенията на Стария Завет, за да ги приготви за техния Спасител Исус Христос. И така той кръщаваше хората и ги накара да осъзнаят, че Спасителят скоро ще дойде и отнеме всичките грехове на света във форма на полагане на ръце. Йоановото кръщение призоваваше грешниците да дойдат отново при Бога. И така много хора чуха Божиите думи през Йоан, изоставиха идолите си и върнаха се при Бога, като признаваха греховете си..Тогава Исус дойде от Галилея на Иордан при Йоана, за да се кръсти от Йоан Кръстител. Исус казва: "Остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка праведност" (Матей 3:15). Тук всяка праведност, на гръцки "dikaiosune", означава "справедливост, праведност." Това значи, че Исус спаси всичките грешници от греховете им по абсолютно справедлив и праведен начин. За да спаси всички грешници от греховете им по абсолютно справедлив и праведен начин, Исус трябваше да отнеме всичките им грехове чрез "полагане на ръце" според завета, който Бог направи в Стария Завет. Това беше най-подходящ начин, по който Той можеше да отнеме всичките грехове на човечество чрез кръщението от Йоан. Понеже Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света чрез Своето кръщение, на следния ден Йоан Кръстител свидетелствува: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29) Сам Йоан дойде да изпълни кръщението на Исус чрез полагане на ръце. В момента, когато Йоан възложи ръцете си на главата на Исус Христос, всичките грехове на света са били предадени на Него според Божия Закон.

Трето, Той бе разпнат за опрощение на нашия грях. Пред последния Си дъх Той каза: "Свърши се!" (Йоан 19:30) Той проля всичката Си кръв за заплатата на нашия грях. И Той беше възкресен от мъртвите в третия ден и възлезе на небето. Той е изличил абсолютно всичките грехове на света чрез кръщението и кръвта Си на Кръста.

Апостол Павел каза: "Христос умря за греховете ни, според Писанията" (1 Коринтяни 15:3). Разбирате ли сега, как се принасяше жертвеното животно за опрощение на греха в Стария Завет и защо това е сянката на бъдещите блага?

Пред заколение на жертвеното животно трябваше да бъде "полагане на ръце". Ако човек забравяше да "положи ръцете си на жертвата", когато принасяше жертвата за греха, той не можа да получи опрощението на греха си поради своето беззаконие. Бог никога не приемаше такива беззаконни жертви. Това беше против закона на Бога да принасят жертвата без полагане на ръце.

Исус дойде на този свят, за да очисти всичките ни грехове чрез Своето праведно дело (Римляни 5:18). Неговото праведно дело беше такова, че Той се кръсти от Йоан Кръстител, за да отнеме грях на света, и бе разпнат за да заплати цената на греха. Той е дошъл чрез Своето кръщение и кръв. Но за нещастие повечето християни знаят само половината от Неговото праведно дело. Трябва да знаем цялата правда на Евангелието на водата и Духа. Вяра в Него без важната правда на Неговото Евангелие е беззаконна и празна.

Апостол Йоан изясни цялата правда на Неговото Евангелие в първото си Послание. "Този е Исус Христос, Който дойде чрез водата и кръвта; не само чрез вода, а чрез водата и кръвта" (1 Йоаново 5:6).

Раждаме се грешни и съгрешаваме до последния си дъх. Не можем да не съгрешаваме и няма да избегнем Божия съд. Всички човеци са обречени да отидат в ада: "Защото заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23). Но гдето се умножи грехът преумножи се благодатта: "Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Римляни 5:20, Йоана 3:16).

Исус Христос, Син Божий, е дошъл на този свят като Агнецът Божии. Той е взел всичките грехове на света, когато Той се кръсти от Йоан Кръстител в река Йордан. Като представител на всички човеци, Йоан възложи ръцете си на Исусовата Глава, и в този момент всичките грехове на света бяха предадени на Исус. Така Исус взе всичките ни грехове чрез Своето кръщение и занесе ги на Кръста. Той проля всичката Си свещена кръв като заплатата за нашия грях, и изкупи абсолютно всички грехове на света..

И така Той гръмко извика: "Свърши се!" пред последния Си дъх на Кръста. Какво свърши Исус? Всичките грехове и наказание се свърши чрез Неговото праведно дело, с други думи, са нам простени всичките ни грехове чрез Неговото кръщение и Неговата смърт на Кръста. Исус Христос е изличил всичките грехове на света преди около 2000 години и е открил новия и живия път (Посланието към евреите 10:20). Сега е време за Неговата благодат. Всеки, който вярва в Неговото кръщение и в Неговата смърт на Кръста, може да получи опрощението на греховете и Светия Дух (Деяния на Светите Апостоли 2:38). Алилуя!

И какво още да кажем! В Библията има толкова много стихове, които свидетелствуват за Неговото кръщение като необходимо праведно дело на Исус за нашето спасение (Матей 3:13-17, 1 Петрово 3:21, Йоан 6:53-55, Ефесяни 4:5, Галатяни 3:27, Деяния на Апостолите 10:37, и така нататък)

Вярвате ли в тази истина? Нямате ли грях в сърцата си? Исус ли е взел всичките ви грехове от вашето рождение досега? Той ли е взел всичките ви грехове отсега нататък до последния ви дъх чрез Своето кръщение преди 2000 години? Тогава вие ли сте абсолютно осветени чрез вярата в Неговото кръщение и Неговата кръв?

Днес християнство трябва да възстанови Евангелието на водата и Духа. Ако искате да подробно знаете Евангелието на водата и Духа, не се колебайте да свържете се с Мисията "Нов Живот". Можете да получите даром книгите/е-книгите за преп. Пол К. Джонг..

томове 1: "Бил ли си наистина новороден от водата и Духа?"
томове 2: "Върнете се към Евангелието на Водата и Духа"
томове 3: "Надеждният способ за приемане на Светия Дух"