Проучване на Скинията


The Tabernacle

Скинията беше сянката на Исус Христос, който е простил греховете на израилтяните и на всеки човек, който вярва в Него. Нашият Господ беше истинският собственик на Скинията. И Той беше Спасител, който изведнъж е изличил всичките грехове на всеки човек, и едновременно жертвата за всички човеци.

Макар че израилтяните грешиха всеки ден, като възложат ръцете си на главата на непорочното жертвено животно в двора на Скинията според системата на жертвоприношенията, те можаха да предадат греховете си на жертвата. По този начин всеки, който вярваше в служението на свещениците и в жертвата според системата на жертвоприношенията, можаха да получи опрощението на греха, като измиваше греховете си и ставаше бял като сняг. Подобно чрез вярата в кръщението и жертвата на Исус, истинската същност на Скинията, всичките израилтяни и тези от нас, който са езичници, са били облечени в благословението на опрощението на всичките ни грехове и на вечния живот с Господ.

Не само израилтяните, но всичките езичници също могат да бъдат спасени от всичките им грехове само чрез вярата в Исус, Господ на Скинията. Скинията ни учи, какъв дар на опрощението на греха Бог е дал на всеки човек. Всъщност самата Скиния беше истинската същност на Исус Христос.

Исус е станал Спасител на грешници. Всеки грешник, който и да е, може да стане безгрешен само чрез вярата в кръщението на Исус, в кръвта Му на Кръста и в истината, че Той е Сам Бог. Можем да бъдем спасени от Божия съд чрез нашата вяра в синя, пурпурна и червена прежда, с други думи, вярвайки в кръщението на Исус, в Неговата кръв и божественост. Исус е вратата към Небесното царство.

В Деяния на Апостолите 4:12 се казва: "И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим." Никой друг освен Исус не може да спаси всичките хора от греховете им. Няма никакъв друг Спасител освен Исус. В Йоан 10:9 се казва: "Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира." В 1 Тимотей 2:5 се казва: "Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус;" и Евангелие от Матей 3:15 казва: "А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичка праведност.'" Всичките тези стихове свидетелствуват за тази истина.

Исус дойде на земята в човешка плът и чрез кръщението (синята прежда) и кръвта Си (червената прежда) Той е спасил грешници. Всъщност Исус е станал вратата на спасението за всички грешници. Точно така, както вратата на двора на Скинията беше везана от синя, пурпурна и червена прежда, като дойде на земята, Исус първо взе върху Себе Си греховете на света чрез кръщението от Йоан Кръстител. Затова Той стана жертвата, Агнецът Божии (Йоан 1:29).

Второ, след като Исус взе върху Себе Си беззакония на всичките грешници чрез кръщението Си, Той е умрял вместо тях и е дал нов живот на тези, които вярват. Трето, този Исус беше сам Бог. В Битие 1:1 се казва: "В начало Бог създаде небето и земята," и в Битие 1:3 се казва: "И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина." Исус беше не някой друг, а самият Бог на Словото, Този, който е създал цялата вселена и всичко що е в нея чрез Словото Си.

Бог каза на Моисея да направи вратата на двора на Скинията от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон. Исус, който беше сам Бог, е завършил Своето дело да направи грешници праведни като дойде на земята в човешка плът и като спаси хората Си от всичките им грехове чрез Своето кръщение и смърт на Кръста. Тези три служения са начин, по който Христос е спасил грешници, и доказателство на тази истина.

Апостол Павел каза в Ефесяни 4:4-6: "Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички." Това Слово означава спасението от грях направено от синя, пурпурна и червена прежда и препреден висон.

Чрез нашето проучване на Скинията трябва да осъзнаем абсолютната й истина и по този начин да бъдем благословени и да ни бъдат простени всичките грехове.


Изберете една от категории по-долу за да видите галерия на изображения на Скинията и за да четете проповеди свързани с вcеко изображение.