" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Messages from Coworkers

 

Geloof u dat Christus voor eens en voor altijd onze zonden heeft weggenomen?
Zuster Jenny Montgomerie       ( Netherlands ) 2009-06-21     Views : 4836     Touched : 655
Gelooft u dat Christus voor eens en voor altijd onze zonden heeft weggenomen?

Er zijn veel Christenen die worstelen met hun Christenleven. Velen zijn afgedwaald van het evangelie van het water en de geest die de zonden voor eens en voor altijd heeft weggenomen.

Johannes 3:5. zegt; Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Marcus 7:21-23. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Lieve mensen als de kerkleiders niet vertellen van de 12 erfzonde waarmee wij zijn geboren dan is ons Christenleven een leven zonder dat we beseffen dat er voor ons geen plaats is in Gods Koninkrijk. Het gaat God niet om ons lichaam, maar om ons hart dat zonder zonde moet zijn, begrijpen jullie dit?

Jesaja 59:1-2. zegt; Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Waar er zonde is in het hart kan God onmogelijk zijn. Lees deze Bijbelverzen een paar keer en laat het goed tot u doordringen, het is de moeite waard. U moet goed begrijpen wat u leest!

Jezus heeft voor eens en voor altijd de zonden van ons verleden, heden, en toekomst op zich genomen, door zich te laten dopen door Johannes de Doper in de Jordaan rivier. Dit zijn de 12 zonden waarmee wij geboren zijn, Jezus heeft ze op zich genomen, Hij was het laatste offerlam, en de prijs voor deze zonden heeft Hij betaald met zijn kostbaar bloed aan Zijn kruis.

Mattheus 3:13-17. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Johannes 1:29. zegt; Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Johannes 8:30-32. Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zeide tot de joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Toen Jezus aan het kruis stierf waren zijn laatste woorden: Het is volbracht.

Er is geen ander offer meer, dus moeten we Gods geschreven woord accepteren zoals het is, en niet ons eigen ideeŽn en gedachten eraan toevoegen. Hierdoor zijn veel Christenen afgevallen van hun geloof, omdat ze niet zelf de Bijbel lezen, maar wordt door de leiders voorgelezen. Onderzoek Gods woord zelf, en als de Heilige Geest in uw hart woont zal Hij uzelf onderwijzen, amen.

Dus als u gedoopt bent in de Heilige Geest, en nog steeds zonden in uw hart hebt, is het niet de Geest van God die u leidt, maar de Satan. Kijk zelf naar uw leven als Christen en beoordeel uzelf eerlijk. De Heilige Geest van God laat ons weer lachen, geeft ons blijdschap in ons hart in elke situatie, de mensen om u heen moeten een verandering in u kunnen zien. Dit heet wedergeboren zijn uit water en geest, en door deze blijdschap kunnen wij de boodschap doorgeven aan anderen zodat zij ook wedergeboren worden. We moeten ons 100% geven aan de levende God, amen.

Laat de naam van de Here worden geprezen en geŽerd, nu en tot in eeuwigheid.

Lieve mensen, God heeft u allen gezegend met Zijn evangelie van het water en de Geest, alleen moet u het nog ontdekken. Aarzel niet om onze gratis boeken te bestellen.

Zuster Jenny Montgomerie

The New Life Mission
Holland : Branch
Lelystad

 

 
Free Christian Books
    Gedrukte Boekenlijst
    Over de gratis boekendienst
    Het aanvragen van gratis boeken
    FAQ

Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.