Geloofsverklaring
  • We geloven dat de Bijbel, slechts bestaand uit het Oude en het Nieuwe Testament, verbaal is geinspireerd door de Heilige Geest, het originele manuscript is onfeilbaar en het zijn de onfeilbare en machtige woorden van God.

  • We geloven dat de ene ware God eeuwig uit drie personen bestaat: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  • We geloven dat Adam, die naar God's beeld geschapen werd, verleid werd door Satan, de god van deze wereld en ten onder ging. Vanwege Adam's zonde, hebben alle mensen schuld georven, zijn geheel bedorven, en moeten opnieuw opgewekt worden door de Heilige Geest voor zaligheid.

  • We geloven dat Jezus Christus God is, geboren werd uit een maagd, gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan, gekruisigd werd als het Lam van God, herrees van de dood, en opsteeg naar de hemel, waar hij momenteel wordt verheerlijkt aan de rechterzijde van de Vader.

  • We geloven dat zaligheid bestaat uit de verlossing van de zonden, door Christus' rechtvaardigheid, en het geschenk van het eeuwige leven dat slechts ontvangen wordt door het geloof, en niet door werken.

  • We geloven dat de wederkomst van Jezus Christus nabij is, en dat het zichtbaar is en persoonlijk.

  • We geloven diegenigen die gered worden, zullen opstijgen naar een eeuwigdurend leven, en gezegend zullen zijn in de hemel en dat zij, die niet gered zijn, verheven zullen worden tot eeuwigdurende bewuste kwelling in de hel.

  • We geloven dat de kerk, het orgaan van Christus, slechts bestaat uit wedergeborenen, die door de Heilige Geest gedoopt zijn in Christus tegen de tijd van de heropvoeding, waarvoor Hij nu openingen in de Hemel maakt en voor wie Hij weder zal komen.

  • We geloven dat Christus de kerk beval om de wereld in te gaan en het evangelie aan iedereen te preken, en zij die geloven, te dopen en te leren.