Search

Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-19] Το όμορφο ευαγγέλιο που έσχισε το καταπέτασμα του Ναού (Ματθαίος 27:45-54)

Το όμορφο ευαγγέλιο που έσχισε το καταπέτασμα του Ναού
(Ματθαίος 27:45-54)
«Από δε έκτης ώρας σκότος έγεινεν εφ’ όλην την γην έως ώρας εννάτης· περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες; Και τινές των εκεί εστώτων ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτος. Και ευθύς έδραμεν εις εξ αυτών και λαβών σπόγγον και γεμίσας όξους και περιθέσας εις κάλαμον επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον· Άφες, ας ίδωμεν αν έρχηται ο Ηλίας να σώση αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας μετά φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν, και τα μνημεία ηνοίχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ανέστησαν, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την ανάστασιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μετ’ αυτού φυλάττοντες τον Ιησούν, ιδόντες τον σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες· Αληθώς Θεού Υιός ήτο ούτος.» 
 
 
Γιατί σχίστηκε το καταπέτασμα του Ναού από τον Θεό όταν ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα Του στον Σταυρό;
Επειδή η Βασιλεία του Θεού ανοίχτηκε σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμα και τη σταύρωσή Του.

Για να γίνει κατανοητή η αλήθεια αυτού του όμορφου ευαγγελίου, κάποιος πρέπει πρώτα να ξέρει και να καταλάβει το σύστημα θυσιών που εξασφάλιζε τη συγχώρεση των αμαρτιών των ανθρώπων ενώπιον του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να ξέρετε και να πιστεύετε την ακόλουθη αλήθεια. 
Σύμφωνα με την αρχαία θυσία της εξιλέωσης, όπως καταγράφεται στο κεφάλαιο 16 του Λευιτικού στην Παλαιά Διαθήκη, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του σε ένα ζωντανό τράγο και μετέφερε σ’ αυτόν όλες τις αμαρτίες που συσσωρεύθηκαν από τους ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους. Κατόπιν, εξ ονόματος των Ισραηλιτών, το θύμα σκοτωνόταν και ο αρχιερέας ράντιζε το αίμα Του στο ιλαστήριο. Αυτό εξιλέωνε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Επιπλέον, μόνο όσοι πίστευαν στην τοποθέτηση των χεριών, το αίμα και τους λόγους του Θεού, μπορούσαν να μπουν στο Άγιο ιερό. 
Οι ιερείς πάντα πήγαιναν στο πρώτο μέρος της σκηνής, εκτελώντας τις υπηρεσίες. Αλλά στο δεύτερο μέρος, τα Άγια των Αγίων, μπορούσε να μπει μόνο ο αρχιερέας, μία φορά το χρόνο, αλλά όχι χωρίς αίμα, το οποίο πρόσφερε για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες του λαού που διαπράχθηκαν από άγνοια (Εβρ. 9:6-7). Παρόμοια, ακόμα και ο αρχιερέας δε μπορούμε να μπει στα Άγια των Αγίων χωρίς το αίμα της θυσίας που προετοιμαζόταν με την τοποθέτηση των χεριών με πίστη. 
 
 

Όπως λέγεται στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για μας

 
Στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι κάποιος μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Πότε σχίστηκε το καταπέτασμα του Ναού του Θεού σε δύο, από πάνω έως κάτω; Τότε που σταυρώθηκε ο Ιησούς αφού πρώτα ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. 
Ποιος ήταν ο λόγος γι’ αυτό; Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο να θυσιαστεί ως ο Αμνός του Θεού. Αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη και έτσι καθάρισε την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες της όταν σταυρώθηκε. Το σχίσιμο του καταπετάσματος είναι ένα σύμβολο ότι όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας, που μας χώριζαν από τον Θεό, εξαγνίστηκαν μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του στον Σταυρό. 
Ο ίδιος ο Ιησούς εκτόπισε αυτό το εμπόδιο πληρώνοντας την ποινή της αμαρτίας που είναι θάνατος. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτή ήταν η αιτία που το καταπέτασμα του Ναού του Θεού σχίστηκε στα δύο. Όπως οι ιερείς μπορούσαν να μπουν στη Σκηνή του Μαρτυρίου με την πίστη στην τοποθέτηση των χεριών, τώρα μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών χάρη στην πίστη μας στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού. 
Όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, φώναξε με δυνατή φωνή, «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;» δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;» (Ματθ. 27:46) Όταν παρέδωσε το πνεύμα, είπε, «Τετέλεσται!» (Ιωάν. 19:30). Ο Ιησούς εγκαταλείφθηκε για μια στιγμή από τον Πατέρα Του στον Σταυρό, επειδή σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη στον Ποταμό Ιορδάνη. 
Πέθανε για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Ως αποτέλεσμα του βαπτίσματος και του θανάτου του Ιησού στον Σταυρό, όλοι όσοι έχουν πίστη σ’ Αυτόν σώζονται. Επειδή είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί και προοριζόμαστε για την καταδίκη, ο Ιησούς βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. 
Η πύλη στη Βασιλεία των Ουρανών ήταν κλειστή για μας, μέχρι τον καθαρισμό όλων των αμαρτιών μας από τον Ιησού. Όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό, το καταπέτασμα του Ναού του Θεού σχίστηκε στα δύο, από πάνω έως κάτω, ώστε καθένας που πιστεύει στο όμορφο ευαγγέλιο να μπορεί να μπει στον ουράνιο Ναό του Θεού. 
Είμαι ευγνώμων στον Κύριο που έχω πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορώ τώρα να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών μέσω της πίστης μου στο όμορφο ευαγγέλιο που ο Ιησούς ολοκλήρωσε με το βάπτισμα και το αίμα Του. Δε θα μπορούσα να επιτύχω τη σωτηρία με δική μου δύναμη, επιτεύγματα και προσπάθειες. 
Η ευλογία που μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν επιτυγχάνεται με προσευχές, δωρεές και αφοσίωση. Κάποιος μπορεί να σωθεί από την αμαρτία, μόνο με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Ο άνθρωπος μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο όταν έχει πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Ο Ιησούς είναι η πύλη για τον ουρανό. Καμία άλλη πεποίθηση δεν είναι απαραίτητη σε όσους πιστεύουν στον Ιησού. Η είσοδος στον ουρανό δεν χορηγείται ως αποζημίωση για τις αφιερωματικές δωρεές, κοσμικές προσπάθειες ή άλλες καλές πράξεις κάποιου. Το μόνο αληθινά απαραίτητο πράγμα για τους πιστούς προκειμένου να μπουν στη Βασιλεία, είναι η πίστη στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού στον Ποταμό Ιορδάνη και του αίματός Του στον Σταυρό. 
Η πίστη στο νερό (το βάπτισμα του Ιησού στον Ποταμό Ιορδάνη) και το αίμα Του (ο Σταυρός) θα σας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνθρωπος που έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του, παρ’ όλο που πιστεύει στον Ιησού, είναι ανάγκη να πιστέψει σε ένα πράγμα: το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν. 8:32). 
Ποτέ δεν ξέρουμε τον ακριβή χρόνο του θανάτου μας αλλά ο Ιησούς τα ξέρει όλα. Καθώς ήξερε την αμαρτωλή φύση μας τόσο καλά, έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος Του και του αίματός Του στον Σταυρό πριν σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια. 
 
 

Πρέπει να πιστεύουμε σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο που έσχισε το καταπέτασμα του Ναού του Θεού 

 
Ο Σωτήρας γεννήθηκε από την παρθένο για να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Ήταν μέσω του βαπτίσματός Του στον Ποταμό Ιορδάνη στην ηλικία των 30 ετών, που ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας που γίνονταν ως αποτέλεσμα των αδυναμιών και ατελειών τους, συγχωρέθηκαν χάρη στον Ιησού. Το βάπτισμα και το αίμα Του είναι το αιώνιο κλειδί για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, και τώρα όλοι όσοι έχουν πίστη σ’ αυτό το ευαγγέλιο μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Το καταπέτασμα του Ναού του Θεού σχίστηκε όταν ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα Του στον Σταυρό. Πώς μπόρεσε το καταπέτασμα του Ναού του Θεού να σχιστεί στα δύο, όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό; Ο λόγος είναι ότι επιτεύχθηκε η σωτηρία της ανθρωπότητας από Αυτόν μέσα στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε για τη Σκηνή του Μαρτυρίου του Ισραήλ. Εκεί υπήρχε το θυσιαστήριο της προσφοράς του ολοκαυτώματος και ο νιπτήρας. Μετά από αυτό τον νιπτήρα, ήταν η Σκηνή του Μαρτυρίου και μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου, πίσω από το καταπέτασμα, ήταν η κιβωτός όπου κατοικούσε η παρουσία και η δόξα του Θεού. Το καταπέτασμα ήταν τόσο σταθερά υφασμένο, που τέσσερα άλογα αν τραβούσαν από τις τέσσερις κατευθύνσεις δε θα μπορούσαν να σχίσουν το ύφασμά του. Αν και ο βασιλιάς Σολομώντας αντικατέστησε τη Σκηνή του Μαρτυρίου με το Ναό, η βασική μορφή δεν άλλαξε και το καταπέτασμα ήταν εκεί, εμποδίζοντας τον δρόμο προς τα Άγια των Αγίων. Αλλά αυτό σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, όταν πέθανε ο Ιησούς χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό. Αυτό μαρτυρεί το γεγονός πόσο όμορφο και τέλειο είναι το ευαγγέλιο που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
Ο Θεός ευλόγησε όλη την ανθρωπότητα με τη συγχώρεση της αμαρτίας και την αιώνια ζωή, αγκαλιάζοντάς τους στο όμορφο ευαγγέλιο. Ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό, ως η θυσία. Η Βίβλος λέει, «O μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6:23). Ακριβώς όπως στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, κάποιος μπορούσε να μπει στο Ναό του Θεού με το αίμα της θυσίας και να λάβει εξιλέωση για την αμαρτία, έτσι μπορούμε να έρθουμε στον Θεό με τη θυσία μας, που ήταν ο Ιησούς, και να συγχωρεθούμε για τις ανομίες μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η φράση, «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος», μας δείχνει πόσο τέλειο είναι το όμορφο ευαγγέλιο.
Ο δρόμος για τον Ουρανό είναι να πιστέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο. Το σχίσιμο του καταπετάσματος σε δύο, αντιπροσωπεύει το άνοιγμα της Βασιλείας του Θεού. Όταν μάθουμε και πιστέψουμε σ’ αυτό το ευαγγέλιο, λέγοντας, «Ω, ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Ω, ο Ιησούς πλήρωσε όλη την ποινή της αμαρτίας στον Σταυρό!» τότε η πύλη για τον Ουρανό θα ανοίξει εμπρός μας. Ο Ουρανός είναι τώρα ανοικτός σε όσους έχουν τη λύτρωση μέσω της πίστης τους στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού. Το αίμα του Ιησού έσωσε τους αμαρτωλούς από τον θάνατο και το βάπτισμά Του ήταν ένα μέσο για να αναλάβει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. 
Η γη σείστηκε και οι βράχοι σχίστηκαν όταν ο Κύριος παρέδωσε το πνεύμα Του στον Σταυρό. Ακριβώς τότε, το αίμα Του έσταξε στη γη και άρχισε να τρέχει προς τα χαμηλότερα εδάφη. Όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας εξαγνίστηκαν, το όμορφο ευαγγέλιο ολοκληρώθηκε και όλοι οι πιστοί έγιναν κατάλληλοι για να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια της αναγέννησης. 
Υπάρχουν πολλοί μελετητές, που έχουν κάνει έρευνα προσπαθώντας να αρνηθούν την ύπαρξη του Ιησού Χριστού ως πραγματικού προσώπου. Αλλά δε θα μπορούσαν να επιμείνουν στην υπόθεσή τους ενάντια στις πολυάριθμες ιστορικές αποδείξεις της ύπαρξής Του. Απ’ ανάμεσά τους πολλοί έχουν εγκαταλείψει και πίστεψαν στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Συνειδητοποίησαν ότι οι αποδείξεις για τον Ιησού ήταν πάρα πολύ ουσιαστικές για να αρνηθούν την ύπαρξή Του. Δέχτηκαν τον Ιησού ως Σωτήρα τους όταν έμαθαν και πίστεψαν σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, δηλαδή τη γέννηση, το βάπτισμα, τον θάνατο, την ανάσταση, την ανάληψη και τη Δεύτερη Έλευσή Του. 
Δεν ήμασταν παρόντες στο βάπτισμα του Ιησού. Τα μάτια μας δεν είδαν τι πραγματοποιήθηκε πριν περίπου 2.000 χρόνια. Ωστόσο, μέσω αυτού που είναι γραμμένο, καθένας μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Ο Ιησούς κατάργησε το εμπόδιο της αμαρτίας μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, μέσω του βαπτίσματός και του αίματός Του, και έτσι το καταπέτασμα της Βασιλείας του Θεού σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω. 
Τώρα καθένας που πιστεύει σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχετε πίστη στο γεγονός ότι το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, δηλαδή αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, είναι το κλειδί για τη Βασιλεία των Ουρανών; 
Κάποτε ήμουν ο ίδιος αμαρτωλός, που εμπιστεύθηκα στον Ιησού για να είναι Σωτήρας μου, αλλά δεν γνώριζα το όμορφο ευαγγέλιο. Ωστόσο, μια μέρα μπόρεσα να διαβάσω στη Βίβλο για την απεριόριστη αγάπη Του για μένα. Μπόρεσα να μάθω ότι βαφτίστηκε για μένα, πέθανε στον Σταυρό για μένα και αναστήθηκε για μένα. Ο Ιησούς, από την αγάπη Του για μας, μας έσωσε όταν βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη και σταυρώθηκε για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
Αυτή είναι η μέγιστη δικαιοσύνη του Θεού για την ανθρωπότητα, και το μνημειώδες γεγονός της ιστορίας. Όλη η διακονία Του –η γέννηση, το βάπτισμα στον Ποταμό Ιορδάνη, ο θάνατος στον Σταυρό και η ανάστασή Του– ήταν για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Προοριζόμασταν για τον άδη ύστερα από τον θάνατό μας, αλλά ο Ιησούς έσωσε την ψυχή μας από μια αιωνιότητα στον άδη και μας χορήγησε το όμορφο ευαγγέλιο ως δρόμο για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Ιησούς ήταν νεκρός στον Σταυρό, ένας στρατιώτης τρύπησε την πλευρά Του με μια λόγχη, και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Αυτό είναι όπως το περιγράφει η Βίβλος. Αυτό δίνει μαρτυρία στην αλήθεια του όμορφου ευαγγελίου του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Πιστεύετε ότι η πίστη σας στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό είναι αρκετή για να σας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες σας; Είναι το βάπτισμα του Ιησού λιγότερο σημαντικό ή μόνο τυχαίο για τη σωτηρία σας; Αν πιστεύετε έτσι, παρακαλώ μετανοήστε. Πρέπει τώρα να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού και να το αναγνωρίσουμε ως αλήθεια του Θεού. 
 
 

Θέλετε να καθαριστείτε από όλες τις αμαρτίες σας;

 
Όπως ακριβώς πρέπει να πληρώσουμε για να ελευθερωθούμε από ένα χρέος, για να καθαριστούμε από όλες τις αμαρτίες μας πρέπει να έχουμε πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Εμείς δεν πρέπει να πράξουμε την αμαρτία της δυσπιστίας στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Αν και δεν παραδώσαμε άμεσα τις αμαρτίες μας στον Ιησού, το έκανε αυτό για μας ένας μεσολαβητής που ονομαζόταν Ιωάννης Βαπτιστής.
Όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, μερικοί τάφοι των αγίων στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν και τρεις ημέρες αργότερα αναστήθηκε ο Ίδιος και πήγε στη Γαλιλαία. Αυτό το θαυμάσιο γεγονός έγινε πραγματικά αλλά υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που δεν το πίστεψαν. 
Ο Κύριός μας χορήγησε τη Βασιλεία των Ουρανών σε μας τους δίκαιους, που λάβαμε την άφεση της αμαρτίας. Σωθήκαμε και αναγεννηθήκαμε, όχι μέσω της φυσικής δύναμης ή της θρησκευτικής προσπάθειάς μας, αλλά μέσω της πίστης μας στο όμορφο ευαγγέλιο. Αυτό το ευαγγέλιο δεν είναι μια φανταστική ιστορία. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε. Δεν υπήρχε καμία αμαρτία σ’ Αυτόν αλλά έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό για να εξιλεώσει τις αμαρτίες που ανέλαβε στο βάπτισμά Του. 
Όταν ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα Του, η γη έτρεμε και οι βράχοι σχίστηκαν. Όταν ο εκατόνταρχος και όσοι φρουρούσαν το σώμα του Ιησού αισθάνθηκαν το σεισμό και όσα είχαν συμβεί, αισθάνθηκαν τεράστιο φόβο, και ομολόγησαν, «Αληθώς Θεού Υιός ήτο ούτος» (Ματθ. 27:54). 
Ο Ιωσήφ, ένας πλούσιος από την Αριμαθαία, πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό λινό ύφασμα και το έβαλε στο δικό του τάφο. Ο αρχιερέας και οι Φαρισαίοι έδωσαν διαταγές να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα. 
Ωστόσο, ο Ιησούς αναστήθηκε για να δώσει νέα ζωή σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. Πήγε στη Γαλιλαία, όπως είχε υποσχεθεί προτού να σταυρωθεί, ότι θα συναντήσει τους μαθητές Του. Όλα αυτά –η γέννηση, το βάπτισμα, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη και η Δεύτερη Έλευση– στόχευαν σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. Έχω γίνει κι εγώ επίσης ένας μάρτυρας που ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του ζωντανού Θεού και Σωτήρας μου. 
 
 
Από ποιους κηρύττεται το αληθινό ευαγγέλιο; 
 
Οι πιστοί στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού δίνουν μαρτυρία στο όμορφο ευαγγέλιο της αλήθειας. Το όμορφο ευαγγέλιο διαδίδεται μέσω της μαρτυρίας αυτών των ανθρώπων που σώθηκαν από όλες τις αμαρτίες τους. Όταν κάποιος είναι ελεύθερος από τις αμαρτίες του με την πίστη στο ευαγγέλιο, το πνεύμα του Θεού αρχίζει να τον κυβερνά και τον αλλάζει, ανεξάρτητα από τη δική του θέληση. Οι λόγοι του Θεού που κερδίζουν ψυχές μεταμορφώνουν συνεχώς έναν δίκαιο άνθρωπο και του δίνουν ακόμα ισχυρότερη πίστη. Ως αποτέλεσμα, εκείνος δοξάζει τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού μένει σ’ Αυτόν και, κατά συνέπεια, δοκιμάζει καθημερινά την ανανέωση της εσωτερικής ύπαρξής του. Βλέποντάς τον πώς μεταμορφώνεται έτσι, οι άνθρωποι ομολογούν, «Είναι πραγματικά ένας ελευθερωμένος άνθρωπος. Έγινε γνήσιος Χριστιανός και παιδί του Θεού». 
Ακόμα και ο Διάβολος αποδέχεται και υποκύπτει σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. «Είμαι χαμένος!» λέει. «Όμως είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία στον κόσμο. Κανένας δεν έχει αμαρτία στην καρδιά του». Επομένως, ο Διάβολος εργάζεται στις σκέψεις των ανθρώπων, επεμβαίνοντας στις δίκαιες ζωές τους. Το έργο του Διαβόλου είναι να τους αποτρέψει από του να λάβουν τις πνευματικές ευλογίες του ευαγγελίου. 
Ο Σατανάς έχασε εντελώς τη μάχη με τον Ιησού. Ο Σατανάς πέτυχε να σταυρώσει τον Ιησού ελέγχοντας τα μυαλά των ανθρώπων. Ωστόσο, ο Ιησούς είχε αναλάβει ήδη τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαφτίστηκε και όταν πέθανε στον Σταυρό για να εξοφλήσει την ποινή της αμαρτίας. Γι’ αυτό τον λόγο Αυτός έσωσε εντελώς όλους όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο. 
Ο Διάβολος δε μπορούσε να εμποδίσει το σχέδιο του Θεού, να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του, για να ολοκληρώσει το όμορφο ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει καμία αμαρτία σ’ αυτόν τον κόσμο. Ο Ιησούς αφαίρεσε όλη την αμαρτία μέσω του βαπτίσματός Του και έβαλε τέλος σε όλη την αμαρτία μέσω του θανάτου Του στον Σταυρό, λέγοντας, «Τετέλεσται!» (Ιωάν. 19:30). Ο Σατανάς στερήθηκε τη δύναμη να κατηγορεί όσους έχουν πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο. Ο Ιησούς νίκησε τον Διάβολο μέσω της γέννησης, του βαπτίσματος, της σταύρωσης και της ανάστασής Του. 
Έχετε ακόμα αμαρτία στις καρδιές σας; Όχι. Βάσει της πίστης τους στο όμορφο ευαγγέλιο της αλήθειας οι Χριστιανοί μπορούν να πουν με βεβαιότητα, «Δεν έχω καμία αμαρτία στην καρδιά μου». Ο άνθρωπος που πιστεύει στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού δεν έχει ούτε ένα γραμμάριο αμαρτίας στην καρδιά του. 
Τώρα, το όμορφο ευαγγέλιο κατοικεί πλούσια στις καρδιές μας. Στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού τώρα χωρίς ενοχές. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σας μέσω του βαπτίσματός Του στον Ποταμό Ιορδάνη; Σε αυτή την περίπτωση θα γεμίσετε ευγνωμοσύνη και χαρά. Έχοντας την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο, ελευθερωθήκατε από τις αμαρτίες σας και αγιαστήκαμε σ’ αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. 
«Όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού· εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών» (Κολ. 1:13-14). Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. 
Ο Ιησούς άνοιξε την πύλη της σωτηρίας μέσω του όμορφου ευαγγελίου. Πρέπει κι εσείς επίσης να γκρεμίσετε το εμπόδιο στην καρδιά σας με μιας, με τη δύναμη του όμορφου ευαγγελίου, ακριβώς όπως σχίστηκε στα δύο το καταπέτασμα του Ναού. Το όμορφο ευαγγέλιο έγινε για σας και εμένα. Μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη σ’ αυτό το ευαγγέλιο και αυτή είναι η τελική αλήθεια που μας επιτρέπει να έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος.