" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 7

 


Ang Katuigan ba sa Anti-kristo, Pagkasinakit sa mga Balaan, Tugob
nga Kalipay ug ang Gingharian sa Kalibohan Nagsingabot? (I)

- Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag

 

Hubit

Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag

Batbat

Human sa 9/11 nga pagpangataki sa mga terorista, ang trapiko sa "www.raptureready.com," usa ka luna sa Internet nga naghatag kasayuran kabahin sa katapusan sa kapanahonan, gikataho nga misaka sa ihap ngadto sa kapin 8 milyones, ug sumala sa hiniusang pagsuta sa CNN ug TIME, mokapin sa 59% sa mga Amerikano ang karon mituo na sa naghinapos nga kapangdayagnan.
Aron pagtubag sa gipangayo sa kahigayonan, ang tagsulat mihikay sa tin-aw nga pagbatbat sa lintunganay nga tema sa Libro sa Pinadayag, lakip ang umaabot nga anti-Kristo, pagkasinakit sa mga tawong balaan ug ang ilang tugob nga kalipay, ang Gingharian sa Kalibohan, ug ang Bag-ong Langit ug Yuta-nga mao ang kinatibuk-ang kahulugan pinasikad sa tibuok Kasulatan ug ilalum sa paggiya sa Balaang Espiritu.
Kini nga libro nagatagana og saysay matag bersikulo sa Libro sa Pinadayag ug gisangkapan sa makapasibot nga pagpanudlo sa tagsulat. Bisan kinsa nga mobasa niini nga libro makasabot sa plano nga gitagana sa Dios alang niining kalibutana.
Karon mao na ang panahon nga ikaw moila sa bug-os nga panginahanglan diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, aron ikaw unta makadawat sa kaalam nga makapahilikay kanimo gikan sa tanang pagsulay ug kasakitan sa katapusang mga panahon. Uban niining duha ka mga libro, ug pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ikaw makabuntog sa mga pagsulay ug kasakitan nga gitagna diha sa Pinadayag.


Gikan sa Tagmantala

Ang tagsulat nagawali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ngadto sa nawalang mga kalag sa kalibutan sulod sa duolan sa duha na ka mga dekada karon.
Magtutukod sa The New Life Mission, siya kasamtangang nagmatuto sa daghang mga disipulo ni Jesus sa New Life Mission School.
Ingon nga nakatukod og mga makatuyoanong mga simbahan, siya nagapakatap sa ebanghelyo pinaagi sa iyang mga buhat-sinulat.
Ang iyang mga libro gihubad karon ug ginabasa sa kapin 52 ka nag-unang mga pinulongan sa kalibutan.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 7
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.