" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tumbuka edition # 1

 


Kasi muli kubabikaso nadi na maji na Mzimu?

 

ZABUKU ILI

Ili ni buku lithu la kudankha mu nyengo yithu yaku pharazga ‘Uthenga wa Maji na Mzimu’ kwa ku korelezgana na Malembo.

KULONGOSOLA

Cisambizgo ca buku ili nca “ku babikaso na Maji na Mzimu.”Ciyambi cake ciri pa kusambizga.Mu mazgo gha nyake,buku ili liku tiphalira nkhanira za kubabikaso ndiposo umo tinga babikiraso na maji na Mzimu kwa ku korelezgana na Baibolo.Maji yaku ?anamura ubatizo wa Yesu mu Yodani na Baibolo yikuti zakwananga zithu zose zika ruta pa Yesu para waka batizikanga na Yohane mu Batizi.Yohane waka?a waku mirilako ?antu ?ose ndipo wa mubadwo wa Aroni Musofi mulara.Aroni waka?ikanga mawoko ghake pa mutu wa mbuzi na kufumyapo zakwananga za pa cilimika za ?a Isilayeli pa zu?a la ciwombokwa.Ndimuzgezge wa vintu viwemi ivyo vikwiza.Ubatizo wa Yesu ncilinganizgo ca kuyika mawoko pa mutu.Yesu waka batizika muntowa ya ku?ika mawoko mu Yodani.Ntheura waka jitolera iye zakwananga zose za caru kupitira mu ubatizo wake ndipo waka pacikika kuperka njombi ya zakwananga.Kweni ?akristu ?anandi ?aku manya cara cifukwa ico Yesu waka Batizikira na Yohane Mubatizi mu Yodani.Ubatizo wa Yesu ndiro lizgo likuru la buku ili,ndiposo na ciga?a ca Uthenga wa Maji na Mzimu.Tinga babikaso apo pekha ta gomezga mu ubatizo wa Yesu na Mphinjika Yake.

KUFUMA KU MULEMBI

Aliska A Paul C.Jong ?a pharazga uthenga wa maji na mzimu caru cose kujumphiska virimika makhumi gha?iri.Wari kulembaso mabuku gha cikristu gha ku kwanira ma khumi gha nkondi(50),ndipo mitu nya mabuku gha kudankha agha yali ku tanthauzika mu viyowoyero vya kwana makhumi ya nkondi(50).Mauthenga ghake nga nkhongono nay a uzimu mwakuti ?aku?azga ?anandi ?a mabuku yake ?anga babikaso nadi na ku pokera muzimu mutu?a.Tiku gomezga kuti ni buku la kwamba munyengo zithu kuti tipharazge uthenga wa maji na mzimu mwa kukorelezgana na malembo.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tumbuka edition 1
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.