" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 17

 


Gikan sa Lawasnong Pagtuli Ngadto Sa Pagtulon-an sa Paghinulsol ( II )

Mga Pagpanudlo sa mga taga-Galacia

 

Hubit

Gikan sa Lawasnong Pagtuli ngadto sa Pagtulon-an sa Paghinulsol (I): Mga Pagpanudlo sa mga taga-Galacia

Batbat

Ang Pagtulon-an sa Paghinulsol Igo na Paghimo Kaninyo nga Makakuha sa Espirituhanong Balatian.

Ang katawhan sa tibuok kalibutan nahadlok sa lala nga sama sa SARS, tungod kay sila malagmit mamatay pinaagi sa pagka-abong sa maong dili makita nga lala. Maingon man usab, ang mga Kristohanon niining mga adlawa sa tibuok kalibutan nagpatay sa ilang mga lawas ug mga espiritu pinaagi sa pagkanatakbuyan uban sa doktrina sa paghinulsol. Kinsay nahibalo nga ang doktrina sa paghinulsol ingon niana ka dakung sayop? Nasayod ba kamo kinsa ang naghimo sa mga Kristohanon nga mahulog ngadto sa walay kinutubang espirituhanong kalibog? Sila mao ang Kristohanong mga makasasala sa ilang kaugalingon nga nagtanyag og mga pag-ampo sa paghinulsol matag adlaw aron mahinloan sa ilang linawas nga kasal-anan samtang nagaangkon nga nagsalig kang Kristo Jesus ingon nga ilang Manluluwas. Busa, kamo kinahanglan modawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag sa Dios kanato sa orihinal. Kamo kinahanglan dili mamuhi sa bulahan nga kahigayonan sa pagpakatawo pag-usab. Ang tanan kanato kinahanglan mahimong gawasnon gikan sa espirituhanong kalibog pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu. Kita motan-aw sa masanag nga kahayag sa Kamatuoran, nga mitungha pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, human moikyas gikan sa langub-agianan sa espirituhanong kalibog.

Gikan sa Tagmantala

Ang Kristyanismo karon, sa laing pagkasulti, nahimong relihiyon. Kasagaran sa mga


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 17
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.