" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 2

 


Balik Ngadto sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu

 

MGA SULOD

 1. Ang Kahulugan sa Orihinal nga Ebanghelyo sa Nagapakatawo Pag-usab <Juan 3:1-6>

 2. Mga Mini ug mga Erehis sulod sa Kristyanismo <Isaias 28:13-14>

 3. Ang Husto nga Espirituhanong Pagtuli <Exodo 12:43-49>

 4. Unsaon Paghimo ang Husto nga Pagsugid sa Sala <1 Juan 1:9>

 5. Ang Limbong diha sa Pangagpas sa Kapalaran ug Balaanong Pagpili <Roma 8:28-30>

 6. Ang Nausab nga Pagkasacerdote <Hebreohanon 7:1-28>

 7. Ang Bautismo ni Jesus Maoy Kinahanglanon Kaayo nga Kapaagihan Alang sa Kaluwasan <Mateo 3:13-17>

 8. Atong Pagabuhaton ang Kabubot-on sa Amahan Uban ang Pagtuo <Mateo 7:21-23> 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 2
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.