" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 1

 


Ikaw ba tinud-anay nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu?

 

MGA SULOD


Unang Bahin-Mga Pagpanudlo
 1. Kinahanglan Una nga Mahibalo Kita Mahitungod sa Atong Kasal-anan aron Matubos (Marcos 7:8-9, 20-23)

 2. Ang Katawhan Natawo nga mga Makasasala (Marcos 7:20-23)

 3. Kon Magbuhat Kita sa mga Butang Pinaagi sa Balaod, Makaluwas ba Kini Kanato?(Lucas 10:25-30)

 4. Ang Walay Katapusan nga Katubsanan (Juan 8:1-12)

 5. Ang Bautismo ni Jesus ug ang Pagpasig-uli sa Kasal-anan (Mateo 3:13-17)

 6. Si Kristo Jesus Mianhi Pinaagi sa Tubig, Dugo, ug sa Espiritu (1 Juan 5:1-12)

 7. Ang Bautismo ni Jesus Maoy Hulad sa Kaluwasan Alang sa mga Makasasala (1 Pedro 3:20-22)

 8. Ang Ebanghelyo sa Tugob nga Pagpasig-uli (Juan 13:1-17)

Ikaduhang Bahin-Mga Pakapin
 1. Kapanghimatuoran sa Kaluwasan

 2. Dugang Katin-awan

 3. Mga Pangutana ug Mga Tubag


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 1
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.