" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 7

 


Ang Katuigan ba sa Anti-kristo, Pagkasinakit sa mga Balaan, Tugob
nga Kalipay ug ang Gingharian sa Kalibohan Nagsingabot? (I)

- Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag

 

MGA SULOD


Pangunang Pulong

KAPITULO 1

Pasiuna sa Kapitulo 7

Patalinghugi ang Pulong sa Pinadayag sa Dios (Pinadayag 1:1-20)

Kinahanglan Kita Mahibalo sa Pito ka mga Panahon


KAPITULO 2

Sulat ngadto Sa Iglesia sa Efeso (Pinadayag 2:1-7)

Ang Pagtuo nga Makagakos sa Pagkasinakit

Sulat ngadto Sa Iglesia sa Esmirna (Pinadayag 2:8-11)

Ikaw ba Naluwas Pinaagi sa Tubig ug sa Espiritu?


KAPITULO 3

Sulat ngadto Sa Iglesia sa Sardis (Pinadayag 3:1-6)

Kadtong Wala Maghugawhugaw sa Ilang Puting mga Bisti

Sulat ngadto Sa Iglesia sa Filadelfia (Pinadayag 3:7-13)

Ang mga Alagad ug mga Santos sa Dios Kinsa Nagpahimuot sa Iyang Kasingkasing

Sulat ngadto Sa Iglesia sa Laodicea (Pinadayag 3:14-22)

Matuod nga Pagtuo alang sa Kinabuhi sa Pagkadisipulo


KAPITULO 4

Tan-awa si Jesus Kinsa Nagalingkod sa Trono sa Dios (Pinadayag 4:1-11)

Si Jesus Dios


KAPITULO 5

Si Jesus Kinsa Gipalingkod ingon nga Representante sa Dios nga Amahan (Pinadayag 5:1-14)

Ang nating Karnero Kinsa Nagalingkod sa Trono


KAPITULO 6

Ang Pito ka mga Panahon nga Gitakda sa Dios (Pinadayag 6:1-17)

Ang mga Panahon sa Pito ka mga Timri


KAPITULO 7

Kinsa ang Maluwas atol sa Dakong Kalisdanan? (Pinadayag 7:1-17)

Magbaton Kitag Pagtuo nga Mosangka 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 7
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.