" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 19

 

Ang Pag-ibig ng Diyos na Nahayag sa pamamagitan ni Jesus, Ang Bugtong na Anak (II)
- Mga Sermon sa Ebanghelyo ni Juan (II)

 

Mga Nilalaman

Panimula

KABANATA 3
Dapat Tayong Isilang na Muli sa pamamagitan ng Pananalig sa Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu (Juan 3:1-15)
Ang ating Panginoon ay Naparito sa Lupa upang Iligtas Tayo mula sa mga Kasalanan ng Sanlibutan (Juan 3:14-21)
Ano ang Ating Dapat Panaligan sa Diyos? (Juan 3:21)
Ang Ating Diyos ay ang Panginoong Nagbigay sa atin ng Tunay na Walang hanggang Buhay (Juan 3:35-36)


KABANATA 4
Ang Panginoon ang Siyang Lumulutas sa Lahat ng Ating Suliranin (Juan 4:3-19)
Saan Masusumpungan ang Kasiyahan ng ating mga Puso? (Juan 4:10-24)


KABANATA 5
Hindi Tayo Dapat Magbalik sa Judaismo (Juan 5:10-29)
Dinalawa ng Panginoon ang Tangke sa Betesda (Juan 5:19-29)


KABANATA 6
Magsigawa para sa Pagkain na Tumatagal sa Buhay na Walang hanggan (Juan 6:16-40)


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 19
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.