" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tagalog edition # 23

 

Ang Pagkakasala ng Tao at Ang Ganap na Kaligtasan ng Diyos
- Mga Sermon sa Genesis (II)

 

Mga Nilalaman

Panimula

1. Ang mga Pagpapalang Pinagkaloob ng Diyos sa Atin (Genesis 2:1-3)
2. Ang mga Kaisipan ng Sangkatauhan ay Tulad ng Hamog (Genesis 2:4-6)
3. Nakilala Natin si Jesu-Cristo na Ating Pakakasalang Lalaki (Genesis 2:21-25)
4. Ang Katotohanan ay Di-nagbabago Gaano man ang Dami ng mga Taong Magkakaila Nito (Genesis 3:1-4)
5. Ang Kasalanan ay Pumasok Dito sa Sanlibutan (Genesis 3:1-6)
6. Saan Natin Ibabatay ang Ating Pananampalataya? (Genesis 3:1-7)
7. Ang Kapangyarihan ng Pananampalataya sa Diyos (Genesis 3:1-7)
8. Malulupig Natin si Satanas sa Pamamagitan Lamang Ng Tunay na Pananampalataya (Genesis 3:1-7)
9. Dapat Tayong Magtagumpay sa Masamang Plano ni Satanas sa pamamagitan ng Pananalig sa Tunay na Ebanghelyo (Genesis 3:1-7)
10. Palaging Hanapin Lamang ang Pakinabang ng Diyos (Genesis 3:1-24)
11. Ang Ating mga Kasalanan ay Nahugasan sa pamamagitan ng Pananalig sa Tunay na Ebanghelyo (Genesis 3:8-10)
12. Dapat Tayong Mabuhay Ayon sa mga Hangarin ng Banal na Espiritu (Genesis 3:8-17)
13. Ano ang Tunay na Kabutihan at Ano ang Tunay na Kasamaan? (Genesis 3:10-24)
14. Ang Kalooban ng Diyos (Genesis 3:13-24)
15. Para Kanino Tayo Dapat Mabuhay? (Genesis 3:17-21)


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tagalog edition 23
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.