" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Tumbuka edition # 1

 


Kasi muli kubabikaso nadi na maji na Mzimu?

 

Table of Contents

Preface

Part OneŚCisambizgo
 1. Tikwenera Dankha Kumanya za Kwananga Zinthu Kuti Tiwomboleke (Marko 7:8-9, 20-23)

 2. Wanthu Wali Ku Babika Wakwananga (Marko 7:20-23)

 3. Usange Tikucita Vinthu na Marango, Kasi Cinga Tiponoska? (Luka 10:25-30)

 4. Kuwomboleka kwa Muyirayira (Johane 8:1-12)

 5. Ubapatizo wa Yesu na Cipephisko Ca Zakwananga (Mateyo 3:13-17)

 6. Yesu Kristu Wakiza na Maji, na Ndopa, ndipo na Mzimu (1Yohane 5:1-12)

 7. Ubapatizo wa Yesu Ncilinganizgo ca Ciponosko ca Wakwananga (1Petros 3:20-22)

 8. Uthenga wa Kuphepiska kwa kuzara (Yohane 1:1-17)


Part TwoŚMazgu ya Kusazgirapo
 1. Vipanikizgo vya Ciponosko

 2. Kulongosola kwa Kusazgirapo

 3. Mafumbo na Mazgoro


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Tumbuka edition 1
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.