" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 17

 


Gikan sa Lawasnong Pagtuli Ngadto Sa Pagtulon-an sa Paghinulsol ( II )

Mga Pagpanudlo sa mga taga-Galacia

 

MGA SULOD

Pasiuna


KAPITULO 4

Kita Maoy mga Dili Gayud Makatilaw og Kamatayon, nga Magamaya sa Kinabuhing Walay Katapusan (Galatians 4:1-11)

Kamo ba ug Ako Adunay Sama nga Matang sa Pagtuo kang Abraham? (Galatians 4:12-31)

Ayaw Pagbalik ngadto sa Huyang ug Makililimos nga Sukaranan sa Kalibutan (Galatians 4:1-11)

Kita Maoy mga Manununod sa Dios (Galatians 4:1-11)


KAPITULO 5

Pagpabilin diha kang Kristo nga Magapiyal diha sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu (Galatians 5:1-16)

Sangputanan sa Pagtuo nga Nagalihok pinaagi sa Gugma (Galatians 5:1-6)

Pagkinabuhi uban sa mga Tinguha sa Balaang Espiritu (Galatians 5:7-26)

Ang mga Tinguha sa Balaang Espiritu ug Niadtong sa Unod (Galatians 5:13-26)

Paglakaw pinaagi sa Tinguha Sa Espiritu (Galatians 5:16-26)

Ang Bunga sa Balaang Espiritu (Galatians 5:15-26)

Ayaw Pagkinabuhi alang sa Kawang nga Himaya Apan Tinguhaa ang alang sa Himaya Sa Gingharian sa Dios (Galatians 5:16-26)


KAPITULO 6

Ipaambit ang Tanang Maayong mga Buhat sa Dios (Galatians 6:1-10)

Kita sa Atong Kaugalingon Kinahanglan Mosalindot sa Pagtuo sa mga Pag-ampo sa Paghinulsol nga Magaamgo nga Kini Sayop (Galatians 6:1-10)

Mangalagad Kita sa Dios nga Magyayongay sa Lulan sa Usag Usa (Galatians 6:1-10)

Ang Ginoo Nagluwas Kanato Dili Lamang pinaagi sa Iyang Dugo Didto sa Krus, apan pinaagi sa Ebanghelyo sa Tubig Ug sa Espiritu (Galatians 6:11-18)

Mowali Kita sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu uban sa Tukma nga Pagsabot (Galatians 6:17-18)
 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 17
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.