Kinyarwanda 1

  • ㆍISBN : 9788928230303
  • ㆍPages : 386

MBESE MU BY’UKURI WAVUTSE UBWA KABIRI UBYAWE N’AMAZI N’UMWUKA?

Paul C. Jong

Ijambo nyamukuru mu mutwe w’iki ni "ukuvuka ubwa kabiri ubyawe n’amazi n’Umwuka." Iri ni ryo rigize ahanini ibikubiye muri iki gitabo. Mu yandi magambo, iki gitabo kidusobanurira ibijyanye no kuvuka ubwa kabiri ndetse n’uburyo umuntu avuka ubwa kabiri abyawe n’amazi n’Umwuka nk’uko tubisanga muri Bibiliya. Amazi ashushanya umubatizo Yesu yabatirijwe muri Yorodani, kandi Bibiliya ivuga ko yakureho ibyaha byacu byose ubwo yabatizwaga na Yohana Umubatiza. Yohana yari ahagarariye abantu bose, kandi yakomokaga mu rubyaro rwa Aroni Umutambyi Mukuru. Ku Munsi w’Impongano, Aroni yarambikaga ibiganza mu ruhanga rw’ihene yo koherwa, akayikorera ibyaha Abisiraheli bakoze muri uwo mwaka wose. Ibi byari ishusho cy’ibyiza bizaza. Umubatizo wa Yesu usobanura kurambikaho ibiganza. Yesu yabatijwe bamurambitseho ibiganza muri Yorodani. Kubw’uyu mubatizo we, yakuyeho ibyaha byose by’abari mu isi abibambirwa ku Musaraba. Nyamara, Abakristo benshi ntagwo bazi impamvu Yesu yabatijwe na Yohana Umubatiza muri Yorodani. Umubatizo wa Yesu ni ryo jambo nyamukuru riri muri iki gitabo, niyo ngingo nyamukuru y’Ubutumwa bw’imana, changwa injiri y’Amazi n’Umwuka. Kwizera umubatizo wa Yesu n’Umusaraba we ni cyo cyonyine kiduhesha kuvuka ubwa kabiri.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.