Oromo 6

  • ㆍISBN : 9788928230419
  • ㆍPages : 381

Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame - Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e (Ⅰ)

Paul C. Jong

Qajeelummaan Waaqayyoo qajeelummaa hojii namaattii adda. Qajeelummaan Waaqayyoo wangeela bishaaniifi Hafuuraa isa cuuphamuu fi fannoo Yesuus irratti hundaa'ee dha. Utuun yeroon jiruu amantiidhaan gara qajeelummaa Waaqayyootti haa deebinu.
Yesuus maaliif akka Yohaannis cuuphaan cuuphame hubatteetta? Utuu Yesuus Yohaannisiin hin cuuphamne ta'e silaa cubbuun keenya gara isaatti hin darbu ture. Yohaannis cuphaan nama hundumaa irra kan caalu, ergamaa isa Yesuusiin cuuphee cubbuu keenya hunda itti dabarsee dha.
Yesuus cubbuu keenya baachuuf cuuphamee gatii cubbuu keenyaa kaffaluuf fannoo irratti du'e. Kun hubannoo ani waa'ee diiga fannoo qofa isa jedhuufi waa'ee lammaffaa dhalachuu irratti qabaachaa ture hundumaa ni jijjiire. Egaa amma akka itti amantee fudhatuuf Waaqayyo qajeelummaan isaa maal akka si hubaachiisa. Eebba isaa hundaaf ani Waaqayyoon nan galateeffadha.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.