Armenian 35

  • ㆍISBN : 9788928230617
  • ㆍPages : 404

ԽՈՐԱՆ (Ⅲ): Ջրի և Հոգու Ավետարանի Նախատիպը

Paul C. Jong

Բոլոր քրիստոնյաները պետք է ամուր մնան ջրի և Հոգու ավետարանաի հավատքի մեջ: Բոլորս պետք է հասկանանք ջրի և Հոգու ավետարանը Հին Կտակարանի Խորանի համակարգի լույսի ներքո: Մենք նաև պետք է համոզված լինենք, որ հավատքով ստացել ենք մեղքերի թողություն: Եթե դեռ չունեք նման հավատք, ապա ստացեք այն որքան կարելի է շուտ:

Դուք պետք է առաջին հերթին ստանաք մեղքերի թողություն, եթե ուզում եք, որ Սուրբ Հոգին կենա ձեր սրտում: Դրա համար պետք է հավատաք Աստծո արդարությանը, որն իրականացրեց Աստված: Սա է Սուրբ Հոգի ստանալու միակ միջոցը:

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.