Oromo 7

  • ㆍISBN : 9788928230808
  • ㆍPages : 330

Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul’ataa - BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Miidhaa shororkeessoota 9/11 booda, bakki tiraafiika interneetii www.raptureready.com, bara dhumaatti rukuttaan miiliiyoona 8 ol ta’an akka ka’u niagarsiisa, bu’uura dhaabbata CNN fi TIME jedhamuttis, Amerikaanonni 59% ol ta’an mul’ata bara dhumaatti akka amanaa jiran nikaa’a.
Fedha akkasii bara kanaatiif deebii kennaa, barreessaan kitaabichaa kitaabichaa Mul’ata Yohannisiif bantuu olaanaa ifa ta’e, waa’ee dhufaatii Mormituu Kiristoos, waa’ee butamuu kitimamoota qulqullootaa fi waa’ee mootummaa bar–kumeefi waa’ee Waaqa Haaraafi Lafaa Haaraa guutummaa Macaafa Qulqulluu keessatti geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin nidhiheessa.
Kitaabni kun tokko-tokkoon luqqisii Mul’ata Yohaannisiin hiikaa, lallaba geggeessaa dibata hafuuraan qophaa’etti dabalee nieera. Namni kitaaba kana dubbisu hundi kuusaa akeeka Waaqayyo biyya lafaatiif qabu niarga.
Yeroon ammaa kun yeroo barbaachisummaa wangeela bishaaniifi Hafuuraa hubattee gidiraafi dhiphina bara dhumaatti ilmaan namoota eeggatu jalaa ba’uuf ogummaa ittiin argattuu dha. Kitaaba kanaan, wangeela bishaaniifi Hafuuraatti amantee gidiraa dhiphina guddaa Mul’ata keessatti raajame jalaa nibaata.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.