Chichewa 12

  • ㆍISBN : 9788928238859
  • ㆍPages : 406

ZIPHUNZITSO PA UTHENGA WA MATEYU (Ⅰ) - KODI N’NTHAWI YOTANI PAMENE MKRISTU ANGALANKHUZANE NDI AMBUYE MOMASUKA?

Paul C. Jong

Mtumwi Mateyu amatiuza kuti Mawu a Yesu analankhulidwa ku wina aliyense mdzikoli lapansi, pakuti iye anaona Yesu ngati Mfumu ya mafumu. Tsopano, Akristu mdziko lonse, amene angobadwa mwatsopano mwa kukuhulupilira mu uthenga wa madzi ndi Mzimu umene timafalitsa, akufunitsitsadi kudya mkate wa moyo. Koma n’chobvuta kuti iwo akhale ndi chiyanjano limodzi ndi ife mu uthenga oona, cifukwa ali kutali kwambiri ndi ife.
Chotero, kuti tikwanilitse zosowa za anthuwa za Yesu Khristu, Mfumu ya mafumu, ziphunzitso mu bukuli zakonzedwa ngati mkate wa moyo watsopano kuti iwo alimbitse kukula kwawo kwauzimu. Mlembi akunena kuti onse amene analindira chikhululukiro cha machimo awo mwa kukhulupilira mu Mawu a Yesu Khristu, Mfumu ya mafumu, afunika kudya Mawu Ake oyera kotero kuti ateteze chikhulupiliro chawo ndiponso kupitilizabe miyoyo yawo yauzimu.
Bukuli lidzapereka mkate wauzimu weniweni wa moyo ku onse ainu amene anakhala anthu osatira Mfumu mwa chikhulupiliro. Kupitila mu M’pingo Wake ndiponso atumiki, Mulungu adzapitilizabe kumupatsani mkatewu wa umoyo. Lekani madalitso a Mulungu akhale pa inu nonse amene munabadwa mwatsopano mwa madzi ndi mwa Mzimu, amene ofunitsitsa kukhala ndi chiyanjano choona limodzi ndi ife mwa Khristu Yesu.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.