Hebrew 23

  • ㆍISBN : 9788928238941
  • ㆍPages : 226

(II) דרשות על ספר בראשית - החטא הקדמון וישועתו המושלמת של האל

Paul C. Jong

בספר בראשית נמצאת הסיבה לכך שאלוהים יצר אותנו. כאשר ארכיטקט מתכנן בניין או אמן מצייר תמונה, הם קודם הוגים במחשבתם את העבודה אשר הושלמה לפני שהם למעשה מתחילים לעבוד על הפרויקט שלהם. בדיוק כך, גם לאלוהינו הייתה ישועת בני האדם במחשבתו אפילו לפני שהוא יצר את השמיים ואת הארץ, ולתכלית זו, אשר הייתה במחשבתו, הוא ברא את אדם וחווה. אלוהים היה צריך להסביר לנו את תחום השמיים, אשר הוא לא נראה בעיניים גשמיות שלנו, על ידי יצירת אנלוגיה לתחום הארץ שאנו כולנו יכולים לראות ולהבין.

אפילו לפני כינון העולם, אלוהים רצה להושיע את בני האדם באופן מושלם על ידי נתינת בשורת המים והרוח ללב כולם. לכן, למרות שכל בני האדם נוצרו מעפר, הם חייבים ללמוד ולדעת את בשורת האמת של המים והרוח למען רווחת נשמתם. אם האנשים ימשיכו לחיות מבלי להכיר את הריבונות של השמים, הם יאבדו לא רק את הדברים של הארץ אלא גם את כל הדברים אשר שייכים לשמים.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.