Xichangana 1

  • ㆍISBN : 9788928239375
  • ㆍPages : 385

ASI MULI KAPEPWACO KINITI NA MENZI NA MUPASHI?

Paul C. Jong

Cisambijo ca bukwa ili nca “kwa kupepwaco na Menzi na Mupashi.” Ciyambi cake ciri pa kwasambija. Mu majo gha nyake, bukwa ili likwa tiphalira nkhanira za kwakupepwaco ndiposo umo tinga babikiraso na menzi na Mupashi kwa kwa korelejana na Baibolo. Menzi yakwa janamura ubatizo wa Yesu mu Yodani na Baibolo yikwati zakwananga zithu kaufela zikwa ruta pa Yesu para wakwa batizikwanga na Yohane mu Batizi. Yohane wakwaba wakwa mirilako bantu bose ndipo wa mubadwo wa Aroni Musofi mulara.Aroni wakwabikwanga mawoko ghake pa mutu wa mbuzi na kwafumyapo zakwananga za pa cilimikwa za ba Isilayeli pa zuba la ciwombokwa. Ndimuzgezge wa vintu viwemi ivyo vikwiza.Ubatizo wa Yesu ncilinganijo ca kwayikwa mazoho pa toho.Yesu wakwa batizikwa muntowa ya kwabikwa mawoko mu Yodani. Ntheura wakwa jitolera iye zakwananga kaufela za caru kwapitira mu ubatizo wake ndipo wakwa pacikikwa kwaperkwa njombi ya zakwananga.Kweni bakristu banandi bakwa manya cara cifukwa ico Yesu wakwa Batizikira na Yohane Mubatizi mu Yodani. Ubatizo wa Yesu ndiro lijo likwaru la bukwa ili,ndiposo na cigaba ca Manzwinsuma wa Menzi na Mupashi. Tinga kupepwaco apo pekha ta gomeja mu ubatizo wa Yesu na Mphinjikwa Yake.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.