Chichewa 15

  • ㆍISBN : 9788928239450
  • ㆍPages : 391

Paul C. Jong’s Kukula Mumzimu Mundandanda wa 4 - Kalata Woyamba Wa Yohane (Ⅱ)

Paul C. Jong

Ngati ndiwe Mkristu woona, ufunika kudziwa chikondi cha kwambiri koposa mwa ziphunzitso chabe. Onse amene odziwa ndi kukhulupilira Yesu ngati M’pulumutsi wawo ayenera kudziwa chikondi cha Mulungu mwathunthu mu chikhululukiro chawo cha machimo cimene chinakwanilitsidwa kupitira mu Mawu a uthenga wa madzi ndi Mzimu. Tiyenera kukhala okhulupilira oona mu uthengawu oona kotero kuti tidziwe chikondi cha Mulungu mozama. Mu uthengau oona, chikondi cha Mulungu chikuvumbulutsidwa mwathunthu ndiponso mozama. Ngati tikufuna kudziwa Mulungu ngati chikondi, kuzindikira kwathu kuyenera kuchokera ku chikondi chathunthu cha Mulungu kwa ife cimene chinavumbulutsidwa mu Choonadi cha uthenga wa madzi ndi Mzimu. Ndipokhapo pamene tingatengere anthu ena ku chikondi choona cha Mulungu.
Monga mmene chinalembedwa mu Mawu a Mulungu, madzi akutanthauza ubatizo wa Yesu umene Iye analandira kwa Yohane M’batizi, ndipo mwazi akutanthauza chiweruzo cimene Iye analandira cifukwa cha machimo athu onse. Ndiponso, umboni wa chipulumutso chathu ukugona mu Mzimu Woyera, madzi, ndi mwazi (1 Yohane 5:8). Mautumiki a madzi, mwazi, ndi Mzimu Woyera ndi aja a Mulungu kupitira mu ameneo Iye anaombora ochimwa kumachimo awo onse.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.