Chichewa 5

  • ㆍISBN : 9788928239856
  • ㆍPages : 467

Chilungamo cha Mulungu Chimene Chinaululidwa mu Aroma - Ambuyathu anakhala chilungamo cha Mulungu (Ⅰ)

Paul C. Jong

Uthenga wa Madzi ndi Mzimu N’chilungamo cha Mulungu!

Mawu a mu bukuli akupha ludzu m,mtima wanu. Akristu a masiku ano akupitiliza kukhala ndi moyo pamene sakudziwa yankho lenileni la machimo enieni amene akuchita tsiku ndi tsiku. Kodi mkuchidziwa chimene n’chilungamo cha Mulungu? Ndikhulupilira kuti mdzazifunsa nokha funsoli ndi kukhulupilira mu chilungamo cha Mulungu, chimene chikuululidwa mu bukuli.
Chilungamo cha Mulungu chakhala ndi uthenga wa madzi ndi Mzimu. Koma, ngati chuma cha mtengo wapatali, chasungidwa mobisika ku maso amene akusatira zazipempbezo kwa nthawi yaitali. Ngati zotulukamo zake, anthu ambiri anadalira pa chimenecho ndi kuzikuza cifukwa cha chilungamo chawo m’malo mwa kukhulupilira mu chilungamo cha Mulungu. Chotero, ziphunzitso za Chikristu zimene si zikupanga ngakhalenso ziganizo zolongosoka zinakhala zikhulupiliro zolamulira m’mitima ya okhulupilira, ngati n’paja ziphunzitsozi zili ndi chilungamo cha Mulungu.
ziphunzitso za Kusankhidwa, Kuyeretsedwa, ndiponso Kusukidwa mwa pang’onopang’ono ndi ziphunzitso zadzikulu za Chikristu, zimene zinabweretsa msokonezo ndi kupanda kanthu m’miyoyo ya okhulupilira. Koma tsopano, Akristu ambiri ayenera kudziwa Mulungu mwatsopano, aphunzire za chilunamo Chake ndipo apitilize kukhala mu chikhulupiliro chosimikizidwa.
"Ambuyathu amene anakhala chilungamo cha Mulungu” adzapatsa moyo wanu kumvetsetsa kwakukulu ndi kuwotsogolera ku mtendere. Mlembi akufuna kuti inu mkhale nalo dalitso la kudziwa chilungamo cha Mulungu. Dalitso la Mulungu likhale nanu!
 

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.