Vietnam 25

  • ㆍISBN : 9788928217335
  • ㆍPages : 369

Tà Giáo, Những Người Theo Tội Lỗi Của Giê-Rô-Bô-Am (Ⅰ)

Paul C. Jong

Qua sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết ý định tốt lành của Ngài dành cho chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra ở đâu? Nó được bày tỏ trong Phúc Âm của Lẽ thật của Nước và Thánh-Linh mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải đến với ý định của Đức Chúa Trời này bởi đức tin, phô bày trong Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh. Dể làm thế, chúng ta quan tâm đến Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần ném bỏ qua một bên những suy nghĩ theo xác thịt đang tồn tại mà chúng ta có, và tin vào Lời của Đức Chúa Trời cách chính xác. Tất cả chúng ta phải ném bỏ những kiến thức sai lạc mà nó tích lủy co đến nay, và mở mắt thuộc linh của chúng ta ra bởi việc đặt đức tin của chúng ta vào sự công chính của Đức Chúa Trời.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.