Shona 10

  • ㆍISBN : 9788928240012
  • ㆍPages : 411

TABHENAKERI: Mucherechedzo Wakadzama waJesu Kristu (II)

Paul C. Jong

Ko tingawana sei zvokwadi yakavanzarikwa paTabhenakeri? Tinogona kunzwisisa uye nekuziva mhinduro yemubvunzo uyu kuburikidza nekuziva evhangeri yemvura noMweya, inova ndiyo donzvo reTabhenakeri.
Zvokwadi ndeyekutoti, wuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nemucheka wakarukwa zvakaisvonaka, izvo zvakaratidzwa pamukova wechivanze cheTabhenakeri, zvinotiratidza mabasa aJesu Kristu munguva yeTestamende Yakare, ayo akaponesa vanhu. Nenzira iyi, Shoko reTabhenakeri remuTestamende Yakare neShoko reTestamende Itsva rinofambidzana uye nekudyidzana, semucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Asi irombo rakaipa kuti zvokwadi iyi yakanga yakavanzarikwa kwenguva refu kuvanhu vese vanotsvaga zvokwadi muchiKristu.
Achiuya pano panyika, Jesu Kristu akabhapatidzwa naJohane Mubhapatidzi uye akadeura ropa rake paMuchinjikwa. Pasina kunzwisisa uye nekutenda kuevhangeri yemvura noMweya, hakuna mumwe wedu angagona kuwana zvokwadi yakaratidzwa paTabhenakeri. Tinofanira zvino kuziva zvokwadi iyi yeTabhenakeri uye nekutenda kwairi. Tose tinofanira kuziva uye nekutenda kuzvokwadi yakaratidzwa pawuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nemucheka wakarukwa zvakaisvonaka pamukova wechivanze cheTabhenakeri.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.