Vietnam 28

  • ㆍISBN : 9788928240197
  • ㆍPages : 429

NHữNG BÀI GIảNG THEO Ê-PHÊ-SÔ (II) - Những Gì Đức Chúa Trời Ba Ngôi Đã Làm cho Chúng Ta

Paul C. Jong

Bạn có biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời thế nào không?
Tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì mắt thuộc linh của bạn phải luôn luôn mở ra. Nếu bạn đã nhận được sự tha tội bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, thì bạn có thể nhận biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời cách chính xác; mặc khác bạn sẽ không có khả năng biết Hội Thánh sai trật là thế nào .
Ngày nay Đức Chúa Trời đã thành lập Hội Thánh Ngài trên đức tin của những người được cứu qua Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tập họp những người đã được cứu bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Vì thế, nếu bây giờ lòng của bạn có đức tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì bạn có thể dẫn đến đời sống đức tin thật. Một đời sống đức tin như thế thì chỉ có thể có trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chỉ có đức tin như thế mới đủ điều kiện sống đời đời trong Vương Quốc Chúa. Qua đức tin này chúng ta nhận được tình yêu cứu rỗi và tất cả ơn phước thuộc linh của Thiên Đàng từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Thánh Linh.
Tôi dâng tất cả lòng biết ơn của tôi lên Đức Chúa Trời.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.