Shona 21

  • ㆍISBN : 9788928240401
  • ㆍPages : 401

Kudyidzana kweHushumiri hwaJESU nehwaJOHANE MUBHAPATIDZI Kwakanyorwa muEvhangeri Ina

Paul C. Jong

Testamende Itsva inotanga neEvhangeri Ina, dzinoti Evhangeri yaMateo, Marko, Ruka naJohane. Evhangeri Ina dzose idzi dzakabata pamwe nekunyora nezvehushumiri hwaJohane Mubhapatidzi zvakazara. Chikonzero ndechekti uhu hushumiri hwakakosha kwazvo. Kana pasina kunzwisisa hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi, hatingagoni kureva kuti tinoziva hushumiri hwaJesu Kristu.
Kana zvakadaro, tinogona kuzvibvunza tichiti, “Ko hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi hwakanyorwa muEvhangeri Ina hwakanyanyokosha zvakadaro here?” Jesu, achidoma Johane Mubhapatidza, akataura achiti, “Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria akanga achizouya” (Mateo 11:14). Naizvozvo, Johane Mubhapatidzi akanga ari munhu akazvarwa panyika pano kuti abate basa rakasanangurwa. Jesu akati zvakare, “Kubva pamazuva aJohane Mubhapatidzi kusvikira zvino, umambo hwekudenga hwanga huchipfuurira mberi nechisimba, uye varume vechisimba vanohutora” (Mateo 11:12). Ichi ichokwadi nekuti Johane Mubhapatidzi akaberekwa panyika pano, uye paakabhapatidza Jesu Kristu, zvivi zvenyika ino zvakatambidzwa kwaari. Saizvozvo, Jesu akakwanisa kutora zvivi zvenyika ino kamwechete. Kuburikidza nekutendera kuti izvi zviitike, Ishe vakatendera vaya vanotenda kuevhangeri yaJohane Mubhapatidzi uye nehushumiri hwaJesu kuti vapinde Denga kuburikidza nekugamuchira kushambidzwa kwezvivi. Iyi ndiyo dudziro iri mukati meMagwaro kubva mundima yeEvhangeri yaMateo chitsauko 11, vhesi 12-14.
Ko unotenda kuti evhangeri yemvura noMweya ndiyo zvokwadi here? Kana uchitenda, zvinoreva kuti unoziva nezvehushumiri hwaJohane Mubhapatidzi uye nehushumiri hwaJesu zvakazara. Asivo, vaKristu vazhinji vasinganzwisisi hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi havazive evhangeri yezvokwadi yemvura noMweya uye vanorarama hupenyu hwavo hwekutenda vachitevedza zvishuwo zvenyama yavo bedzi. Kuburikidza nekusaziva, vanhu vakadaro havatomboedze kuda kuziva hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi iyo yakanyorwa muEvhangeri Ina. Naizvozvo, panguva refu yose iyi, hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi hwakanga huchitarisirwa pasi kunyange nepakati pevaKristu vanozviti ivo vanotenda kuna Jesu. Zvichida nokuda kwechikonzero ichi, ndakaona kuti hakuna vanhu vazhinji vane dokwairo yehushumiri hwaJohane Mubhapatidzi mazuva ano. Saizvozvo, vanhu vane chiwanzo chekushoora avo vane chido nekunzvera nhau iyi. Chikonzero ndechekuti vanhu vazhinji vakanga vasingacherechedzi hushumiri hwaJohane Mubhapatidzi uye nehushumiri hwaJesu kwenguva refu kwazvo.

AUDIOBOOK
SN/21/Ch1_Unofanira Kuziva Uye Nekutenda kuHushumiri hwaJohane Mubhapatidzi.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.