Shona 65

  • ㆍISBN : 9788928240425
  • ㆍPages : 379

CHII CHINODIKANWA PAURI KUTI UZVARWE PATSVA?

Paul C. Jong

VaKristu vanhasi uno vanofanira kushandura pfungwa dzavo. Vanofanira kutenda kuevhangeri yemvura noMweya yakapiwa naMwari seruponeso rwavo. Tose tinofanira kuwonga Ishe nekutipa evhangeri ino yemvura noMweya. Ko tingareva sei tichiti basa raIshe reruponeso iro rakatisunungura pazvivi zvose zvenyika harina zvarinoshanda? Vanhu vese vanofanira kuzvarwa patsva, kuburikidza nebhuku rino pamusoro peevhangeri yemvura noMweya, nekutenda kuruponeso rwakazadziswa naIshe kamwechete zvachose. Kana usati wava nechokwadi pamusoro pazvo, unofanira kufunga zvakare zvakadzama pamusoro pekururama kwaMwari kwawakapiwa naIshe.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.