Kannada 53

  • ㆍISBN : 9788928240708
  • ㆍPages : 381

ಪ್ರಾಚೀನ ಸುವಾರ್ತೆ ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

Paul C. Jong

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸುವಾರ್ತೆ ‘ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸುವಾರ್ತೆ’ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸುವಾರ್ತೆಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬಹುಪಾಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೀರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ‘ಅರ್ಧ ಸುವಾರ್ತೆ’ಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು ಆದರೆ ಪಾಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು? ಅವರು ಶಕ್ತಿಹೀನ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆಯ ಹಾದುಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡವಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಆದಿಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು.

AUDIOBOOK
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.