Vietnam 33

  • ㆍISBN : 9788928240821
  • ㆍPages : 264

Những Bài Giảng Theo Bài Cầu Nguyện Của Chúa - Bài Cầu Nguyện Của Chúa: Những Giải Thích Sai Lầm Và Sự Thật

Paul C. Jong

Để giải nghĩa bài Lời ccàu nguyện của Chúa cách chính xác, trước nhất chúng ta phải hiểu đúng Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, Phúc Âm mà Chúa đã phán bảo với chúng ta. Chúng ta có Lẽ thật trong chúng ta khi chúng ta không chỉ biết và hiểu Phúc Âm của Nước và Thánh Linh mà còn tin nó với tấm lòng của chúng ta. Phúc Âm thật, mà chúng ta tin, dẫn chúng ta đi xa hơn, để chúng ta có thể sống một đời sống trung thực mà Chúa muốn có trong chúng ta trong Bài Cầu Nguyện của Chúa.

AUDIOBOOK
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.