Shona 16

  • ㆍISBN : 9788928240890
  • ㆍPages : 441

Mharidzo Pamusoro paVaGaratia - Kubva paKudzingiswa kwepaNyama Kuenda kuDaviro yeKutendeuka ( I )

Paul C. Jong

Daviro yeKutendeuka Yakaringana Kuti Ikurwarise Pamweya

Vanhu vari panyika pose vanotya hutachiwana hwakaita seSARS, nekuti vanogona kufa mushure mekutapurirwa nehutachiwona uhu husingaoneke nemeso.
Saizvozvowo, vaKristu vari panyika pose mazuva ano vari kufa panyama nepamweya kuburikidza nekupiwa chirwere chedaviro yekutendeuka. Ndiyani angaziva kuti daviro yekutendeuka yakaresveka kudaro?
Unoziva here kuti ndiyani akaita kuti vaKristu vawire mugomba rekuvhiringidzika pamweya? Ndivo vaKristu vatadzi pachavo avo vanopira minamato yekutendeuka zuva nezuva kuti vacheneswe pazvivi zvavanoita apo vachireva ivo kuti vanodavira kuna Jesu Kristu seMuponesi wavo.
Naizvozvo, munofanira kugamuchira kuregererwa kwezvivi kuburikidza nekudavira kuShoko reevhangeri yemvura noMweya iyo yatakapiwa naMwari pakutanga. Hamufanire kurasikirwa nemukana wakaropafadzwa wekuzvarwa patsva. Isu tose tinofanira kutiza bako rine rima rekuvhiringidzika pamweya kuburikidza nekudavira kuZvokwadi yeevhangeri yemvura noMweya. Tichabva tagona kutarisa chiedza chinopenya cheZvokwadi, icho chakauya neevhangeri yemvura noMweya.

AUDIOBOOK
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.