Shona 18

  • ㆍISBN : 9788928240975
  • ㆍPages : 364

Mharidzo Pamusoro peEvhangeri yaJohane (I) - Rudo rwaMwari urwo Rwakaratidzwa kuburikidza naJesu, Mwanakomana Mumwe Oga (I)

Paul C. Jong

Rudo rwaMwari Urwo Rwakaratidzwa Kuburikidza naJesu Kristu

Kwakanyorwa kunzi, “Hakuna munhu akatongoona Mwari, chero nguva ipi, mwanakomana akaberekwa mumwe oga, ari pachifuva chaBaba, ndiye akamuzivisa isu” (Johane 1:18).
Jesu akaratidza rudo rwaMwari kwatiri zvakakwanira sei! Jesu akatisunungura zvakakwanira sei! Evhangeri yemvura noMweya iZvokwadi yeruponeso yakakwanira sei! Hatina kumbofa takazvidemba pamusaka pekugamuchira ruponeso rwedu kuburikidza nekutenda kwedu kuna Jesu, uyo akauya nemvura uye neropa (1 Johane 5:6).
Ndinovimba kuti imi mose muchadavira kuna Jesu Kristu uyo akaratidza rudo rwaMwari, mugochengeta kutenda kurudo rwake mumoyo yenyu, uye mugorarama hupenyu hwenyu zuva nezuva nechinangwa chekugovera rudo irworwo. Ndinovimba kuti muchawana ropafadzo yekuregererwa kwechivi kuburikidza nekusangana naMwari neevhangeri yemvura noMweya.

AUDIOBOOK
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.