Vietnam 11

  • ㆍISBN : 8983143819
  • ㆍPages : 247

Đức Tin của bài Tín Điều Các Sứ Đồ - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Đấng Christ

Paul C. Jong

Chúng ta phải có đức tin mà các Sứ Đồ có và tin như họ đã tin, vì đức tin và niềm tin của họ đến từ Đức Thánh-Linh. Các Sứ Đồ tin vào Đức Chúa Jesus Christ, Cha của Ngài và Đức Thánh-Linh là Đức Chúa Trời của họ. 

Sứ đồ Phao-lô xưng nhận rằng ông chết với Đấng Christ và nhận lấy đời sống mới với Ngài. Ông trở thành công cụ của Đức Chúa Trời bởi tin rằng ông đã chịu báp tem trong Đức Chúa Jesus Christ   (Ga-la-ti 3:27). Trong Phúc Âm của Đức Chúa Trời được tìm thấy Báp-tem mà Đức Chúa Jesus đã nhận, huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập-tự-giá, và món quà Đức Thánh-Linh mà Ngài ban cho mỗi người là những ai tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh này.    Bạn có biết và tin vào Phúc Âm nguyên thủy này không? Đây thật là Phúc Âm mà các Sứ Đồ cũng đã tin. Vì thế chúng ta cũng phải tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh.

Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.