Tagalog 1

  • ㆍISBN : 8983140623
  • ㆍPages : 391

TALAGA BANG ISINILANG KA NANG MULI SA TUBIG AT SA ESPIRITU?

Paul C. Jong

Ang pangunahing paksa ng pamagat na ito ay "upang isilang na muli sa Tubig at sa Espiritu." Ito'y naglalaman ng pagka-orihinal na paksa. Sa madaling salita, malinaw na pinakikita ng aklat na ito kung ano ang pagsilang na muli at kung paano isilang na muli sa tubig at sa Espiritu sa mahigpit na pag-alinsunod sa Biblia. Ang tubig ay naglalarawan ng bautismo ni Jesus sa Jordan at sinasabi ng Biblia na ang lahat ng ating mga kasalanan ay isinalin kay Jesus nang bautismuhan Siya ni Juan Bautista. Si Juan ay ang kumakatawan sa buong sangkatauhan at isang inapo ni Aaron, ang Mataas na saserdote. Ipinatong ni Aaron ang kanyang mga kamay sa ulo ng sangkalang kambing at inilipat lahat ng pang-isang taong pagkakasala ng mga Israelita sa Araw ng Pagbabayad-sala. Ito ay anino ng darating na mga mabuting mga bagay. Ang bautismo ni Jesus ay ang larawan ng pagpapatong ng mga kamay. Si Jesus ay binautismuhan sa paraan ng pagpapatong ng mga kamay sa Jordan. Kaya't inalis Niya lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo at pagkapako upang bayaran ang mga kasalanan. Subali't karamihan sa mga Kristiyano ay hindi nalalaman kung bakit si Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan. Ang pagbautismo ni Jesus ay ang pangunahing salita sa aklat na ito, at ang kailangang-kailangang bahagi ng Ebanghelyo ng Tubig at ng Espiritu. Tayo'y maisisilang na muli lamang sa pamamagitan ng bautismo ni Jesus at sa Kanyang Krus.

AUDIOBOOK
TL/01/Ch1_Kailangang Alamin Muna Natin Ang Ating Mga Kasalanan Upang Tayo’y Matubos.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.