Vietnam 14

  • ㆍISBN : 8983143436
  • ㆍPages : 332

Phát triển thuộc linh nhóm 3 của Paul C. Jong - Thư Giăng thứ nhứt (Ⅰ)

Paul C. Jong

Ai tin rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa, đến bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh để giải cứu tất cả tội nhân ra khỏi tất cả tội-lỗi của họ thì được cứu ra khỏi tất cả tội-lỗi, và trở nên con cái của Đức Chúa Cha.    Thư tín thứ nhất của Giăng xác định rõ rằng Chúa Jesus, Ngài là Đức Chúa Trời, đến với chúng ta bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, và rằng Ngài là Con của Đức Chúa Cha. Nói cách khác, Sách hầu như nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:20), và làm chứng cách cụ thể về Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh trong đoạn 5.  Chúng ta không được ngần ngại làm chứng rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. 

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.