Thai 8

  • ㆍISBN : 8983140976
  • ㆍPages : 313

ยุคของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการทนทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติ และยุคของอาณาจักรพันปีกำลัง จะมาใช่ไหม ? (Ⅱ)

Paul C. Jong

คริสเตียนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เชื่อในทฤษฎีของความปลื้มปีติก่อนความยากลำบากเพราะว่าพวกเขาเชื่อคำสอนผิดที่ สอนพวกเขาว่าพวกเขาจะถูกยกออก มาก่อนการมาของความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่เป็นเวลาเจ็ดปีพวกเขาถูกนำให้ เสียเวลาในการใช้ชีวิตทางศาสนาอย่างอิ่มใจ

แต่การปลื้มปีติของวิสุทธิชนจะเกิดขึ้นเพียงเมื่อหลังจากภัยพิบัติของแตรทั้งเจ็ดเกิดขึ้นจนกระทั่งภัยพิบัติที่หกได้ เทขันลงยุคของการปลื้มปีติจึงเกิดขึ้น หลังจากเกิดการปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ขึ้นท่ามกลางความสับสนไปทั่วโลก และวิสุทธิชนผู้เกิดใหม่ก็ยอมทนทุกข์ยากเมื่อเป่าแตรทั้งเจ็ดแล้วในเวลานี้ พระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์และคน ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาและวิสุทธิชนที่เกิดใหม่ก็จะ เกิดขึ้น (1 เธสะโลนิกา 4:16-17)

ผู้มีความชอบธรรมที่ได้ เกิดใหม่โดยการเชื่อใน ” ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ”จะเป็นขึ้นมาและปลื้มปีติ จากนั้นก็จะเป็นทายาทของอาณาจักร พันปีและอาณาจักรสวรรค์อย่างเป็นนิรันดร์แต่ผู้มีบาปที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการเป็นขึ้นมาจากความตายจะเผชิญกับการลงโทษครั้งยิ่งใหญ่ของแห่งพระพิโรธทั้งเจ็ดใบของพระเจ้าและจะต้อง ตกลงสู่ไฟของนรกชั่วกัปป์ชั่วกัลป์

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.