Cebuano 5

  • ㆍISBN : 8983140917
  • ㆍPages : 452

Ang pagkamatarung sa Dios nga gipadayag diha sa mga taga-Roma - Ang Atong GINOO Nga Nagahimo sa Katarung sa Dios (Ⅰ)

Paul C. Jong

Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu maoy pagkamatarung sa Dios!

Ang mga pulong niini nga libro motagbaw sa kauhaw diha sa imong kasingkasing. Ang mga Kristohanon karon nagpadayon sa pagkinabuhi nga walay paghibalo sa matuod nga kasulbaran sa kasamtangang kasal-anan nga ilang nahimo sa matag adlaw. Nasayod ba ikaw kon unsa ang pagkamatarung sa Dios? Ako naglaum nga ikaw mangutana sa imong kaugalingon niini nga pangutana ug mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios, nga gipadayag niini nga libro.
Ang pagkamatarung sa Dios nahimong uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Apan, sama sa bililhon nga bahandi, kini natagoan gikan sa mga mata sa mga relihiyosong mga sumusunod sa taas nga panahon. Ingon nga sangputanan, daghang katawhan ang nag-agad sa pagpasiatab sa ilang kaugalingong pagkamatarung inay sa pagsalig sa pagkamatarung sa Dios. Busa, ang Kristohanong mga doktrina nga gani walay hinungdan nahimong nagpasulabi nga pagtulon-an diha sa mga kasingkasing sa mga magtutuo, ingon nga daw kining mga doktrinaha nasudlan sa pagkamatarung sa Dios.
Ang mga Doktrina sa Kapalaran, Paghitarong, ug Inanay nga Pagkabalaan maoy nag-unang Kristohanong mga doktrina, nga midalit og kalibog ug kahaw-ang ngadto sa mga kalag sa mga magtutuo. Apan karon, daghang mga Kristohanon nga sa binag-o kinahanglan mahibalo sa Dios, mokat-on mahitungod sa Iyang pagkamatarung ug mopadayon diha sa nasiguro nga pagtuo.
"Ang Atong Ginoo nga nagahimo sa katarung sa Dios" motagana sa atong kalag sa dakong pagsabot ug mogiya niini ngadto sa kalinaw. Ang tagsulat buot nga ikaw makabaton sa panalangin sa paghibalo sa pagkamatarung sa Dios. Hinaot nga ang panalangin sa Dios maanaa kanimo!

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.