Cebuano 6

  • ㆍISBN : 8983141123
  • ㆍPages : 515

Ang pagkamatarung sa Dios nga gipadayag diha sa mga taga-Roma - Ang Atong GINOO Nga Nagahimo sa Katarung sa Dios (Ⅱ)

Paul C. Jong

Ang pagkamatarung sa Dios masihag ug kini lahi kay sa pagkamatarung sa mga tawo. Ang pagkamatarung sa Dios gipadayag diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga natapos pinaagi sa pagbautismo kang Jesus ni Juan ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Kita kinahanglan mobalik ngadto sa pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios samtang dili pa kaayo ulihi.
Nasayod ka ba kon ngano nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista? Kon si Juan wala pa unta mobautismo kang Jesus, ang atong kasal-anan wala unta masalibay ngadto Kaniya. Si Juan Bautista maoy labing dakong tawo sa tanan, ug ang bautismo nga iyang gihatag ngadto kang Jesus maoy bug-os nga kinahanglanon aron ang Dios makasalibay sa atong kasal-anan gikan kanato ngadto kang Jesus.
Si Jesus gibautismohan aron pagpas-an sa tanang kasal-anan sa kalibutan diha sa Iyang abaga, ug nag-ula og dugo didto sa Krus aron pagbayad nga impas. Kining tanang mga butanga sa hingpit miusab sa akong kanhing pagsabot kon unsa ang pagpakatawo pag-usab, sa dihang ako nahibalo lamang sa dugo didto sa Krus. Ang Dios nagtudlo kanimo karon kon unsa ang Iyang pagkamatarung aron ikaw sa hupong mahibalo ug mosalig sa Iyang pagkamatarung. Ako nagpasalamat sa Ginoo tungod niining tanang mga panalangin.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.