Cebuano 7

  • ㆍISBN : 8983142294
  • ㆍPages : 381

Mga Saysay ug mga Pagpanudlo sa Libro sa Pinadayag - Ang Katuigan ba sa Anti-kristo, Pagkasinakit sa mga Balaan, Tugob nga Kalipay ug ang Gingharian sa Kalibohan Nagsingabot? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Human sa 9/11 nga pagpangataki sa mga terorista, ang trapiko sa "www.raptureready.com," usa ka luna sa Internet nga naghatag kasayuran kabahin sa katapusan sa kapanahonan, gikataho nga misaka sa ihap ngadto sa kapin 8 milyones, ug sumala sa hiniusang pagsuta sa CNN ug TIME, mokapin sa 59% sa mga Amerikano ang karon mituo na sa naghinapos nga kapangdayagnan.
Aron pagtubag sa gipangayo sa kahigayonan, ang tagsulat mihikay sa tin-aw nga pagbatbat sa lintunganay nga tema sa Libro sa Pinadayag, lakip ang umaabot nga anti-Kristo, pagkasinakit sa mga tawong balaan ug ang ilang tugob nga kalipay, ang Gingharian sa Kalibohan, ug ang Bag-ong Langit ug Yuta-nga mao ang kinatibuk-ang kahulugan pinasikad sa tibuok Kasulatan ug ilalum sa paggiya sa Balaang Espiritu.
Kini nga libro nagatagana og saysay matag bersikulo sa Libro sa Pinadayag ug gisangkapan sa makapasibot nga pagpanudlo sa tagsulat. Bisan kinsa nga mobasa niini nga libro makasabot sa plano nga gitagana sa Dios alang niining kalibutana.
Karon mao na ang panahon nga ikaw moila sa bug-os nga panginahanglan diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, aron ikaw unta makadawat sa kaalam nga makapahilikay kanimo gikan sa tanang pagsulay ug kasakitan sa katapusang mga panahon. Uban niining duha ka mga libro, ug pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ikaw makabuntog sa mga pagsulay ug kasakitan nga gitagna diha sa Pinadayag.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.