Cebuano 12

  • ㆍISBN : 8983147237
  • ㆍPages : 435

Serye 1 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo - Ang Ebanghelyo ni Mateo (Ⅰ)

Paul C. Jong

Si Apostol Mateo nagasulti kanato nga ang Poulong sa Dios gipamulong ngadto sa matag usa niini nga kalibutan, tungod kay iyang nakita si Jesus ingon nga Hari sa mga hari. Karon, ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, nga bag-o pa lamang natawo pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga atong gipakatap, sa pagkatinuod nangandoy sa pagkaon sa tinapay sa kinabuhi. Apan malisud alang kanila ang pagpakighugoyhugoy uban kanato diha sa matuod nga ebanghelyo, tungod kay silang tanan pulos halayo gikan kanato.
Busa, aron pagtubag sa espirituhanong mga panginahanglan niining katawhan ni Kristo Jesus, ang Hari sa mga hari, ang mga pagpanudlo niini nga libro gihan-ay ingon nga bag-ong tinapay sa kinabuhi aron sila matil-ugan sa ilang espirituhanong pagtubo. Ang tagsulat nagasangyaw nga kadtong nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa Pulong ni Kristo Jesus, ang Hari sa mga hari, kinahanglan mokaon sa Iyang lunsay nga Pulong aron makalaban sa ilang pagtuo ug makapadayon sa ilang espirituhanong mga kinabuhi.
Kini nga libro motagana sa matuod nga espirituhanong tinapay sa kinabuhi kaninyong tanan nga nahimong harianong katawhan sa Hari pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa Iyang Iglesia ug mga alagad, ang Dios magpadayon sa pagtagana kaninyo uban niining tinapay sa kinabuhi. Hinaut nga ang mga pananalingin sa Dios maanaa kaninyong tanan nga nangatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, kinsa nagtinguha nga maadunay tinuod nga espirituhanong pagpakighugoyhugoy uban kanamo diha kang Kristo Jesus.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.