Vietnam 17

  • ㆍISBN : 8983147148
  • ㆍPages : 389

Từ Cắt Bì Thuộc Thể Đến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (Ⅱ): - Những Bài Giảng Theo Thư Ga-la-ti

Paul C. Jong

Cơ-đốc-giáo ngày nay đã trở nên một tôn giáo thế gian. Hầu hết Cơ-đốc-nhân ngày nay sống trong tình trạng của tội nhân vì họ không được tái sanh bởi đức tin thuộc linh. Đó là vì cho đến nay họ chỉ nương dựa vào giáo lý Cơ Đốc mà không nhận biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh.  Vì vậy, hiện nay là thời điểm cho bạn phải biết về những sai lạc thuộc linh của những người theo thuyết cắt bì và giữ xa cách đức tin như thế. Bạn phải biết sự mâu thuẩn của những lời cầu nguyện ăn năn. Bây giờ là thời điểm để bạn đứng vững vàng trong Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh.  Nếu bạn không tin vào Phúc Âm thật này, bạn phải tin vào Cứu Chúa là Đấng đã đến với chúng ta bởi Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh. Bây giờ bạn phải là một Cơ-đốc-nhân hoàn toàn với một đức tin trong niềm tin vào Phúc Âm thật của Nước và Thánh-Linh.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.