Cebuano 11

  • ㆍISBN : 8983145005
  • ㆍPages : 268

Ang Pagtuo sa Tinuohan sa mga Apostoles - Ang Masukaranong mga Baruganan ni KRISTO

Paul C. Jong

Alang kanato nga nagsalig sa Dios, ang pagtuo ug mga pagtulon-an sa mga Apostoles nag-abiyo kanato uban sa mahinungdanong espirituhanon nga mga leksyon. Ang ilang pagtuo nahimong gipangga nga bahandi dinhi sa atong mga kasingkasing, tungod kay sila nagsalig diha sa ebanghelyo nga nagahupot sa pagkamatarung sa Dios. Busa, kitang tanan nanginahanglan sa pagbaton sa maong pagtuo sa labing dali.
Bisan kinsa nga mosalig kang Jesus kinahanglan mahibalo sa pagkamatarung sa Dios ug mosalig niini, ug sila kinahanglan mopakatap niini sa tibuok kalibutan, kay pinaagi lamang niana nga ang uban usab mahibalo niini nga pagkamatarung ug mosalig niini. Ug pinaagi sa pulong sa Dios, ang tanang mga makasasala kinahanglan makakat-on mahitungod sa Iyang pagkamatarung. Ug sila kinahanglan mosalig, tungod kay kini maoy ilang pagdawat sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagtuo.
Kon wala ang pagtuo nga motugot sa usa ka tawo pagkab-ot sa pagkamatarung sa Dios gikan sa Iyang Pulong, walay usa nga makadawat sa Ginoo ingon nga iyang Manluluwas. Kita karon kinahanglan mobalik ngadto sa matuod nga pagtuo nga nahiblo ug mosalig diha sa pagkamatarung sa Dios, kay kadto lamang mosalig niini nga pagkamatarung sa Dios ang mahimong Iyang harianong mga sacerdote. Ang harianong mga sacerdote dinhi nagtumbok niadtong nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kita mahimong matuod nga mga magtutuo kinsa aduna niining matuod nga pagtuo pinaagi lamang sa pagsalig sa pagkamatarung sa Dios ug pagkahimong Iyang matarung nga katawhan. Kini may kalagmitan alang kanatong tanan nga maadunay sama nga pagtuo sa pagtuo nga gibatonan sa mga Apostoles.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.