Cebuano 15

  • ㆍISBN : 8983147954
  • ㆍPages : 434

Serye 4 ni Paul C. Jong sa Espirituhanong Pagtubo: - Ang Unang Sinulat ni Juan (II)

Paul C. Jong

Kon ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon, ikaw kinahanglan mahibalo sa gugma sa Dios labaw kay sa tiningob lamang. Kadtong nahibalo ug nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas kinahanglan mahibalo sa gugma sa Dios sa dayag diha sa ilang kapasayloan sa kasal-anan nga gituman pinaagi sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu. Kita kinahanglan mahimo nga matuod nga magtutuo sa ebanghelyo aron mahibalo sa gugma sa Dios sa halalum. Niining tinuod nga ebanghelyo, ang gugma sa Dios mopakita sa iyang kaugalingon sa makita ug diha sa kinuti. Kon kita mohibalo sa Dios ingon nga gugma, ang atong kahibalo kinahanglan moabut gikan sa makita nga gugma sa Dios alang kanato nga gipadayag diha sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu. Niini lamang nga kita makagiya sa uban ngadto sa tinuod nga gugma sa Dios.
Si Apostol Pablo nagapamatuod nga si Kristo Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa tubig sa dugo, ug sa Balaang Espiritu, mao ang Manluluwas ug Dios mismo sa Iyang kaugalingon. Ang uyok sa iyang pagpamatuod mao ang Kamatuoran sa kapasayloan sa sala, nga iya sa tubig, sa dugo, ug sa Balaang Espiritu.
Ingon nga kini nahisulat diha sa Pulong sa Dios, ang tubig nagpaila sa bautismo ni Jesus nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista, ug ang dugo nagpaila sa paghukom nga Iyang nadawat alang sa tanan natong kasal-anan. Sa makausa pa, ang kalig-onan sa atong kaluwasan nag-agad diha sa Balaang Espiritu, sa tubig, ug sa dugo (1 Juan 5:8). Ang mga pagministeryo sa tubig, sa dugo, ug sa Balaang Espiritu mao kadtong iya sa Dios nga niini Siya nakapahilikay sa mga makasasala gikan sa tanan nilang kasal-anan.
AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.