Vietnam 3

  • ㆍISBN : 8983141859
  • ㆍPages : 391

Đức Thánh Linh Đấng ngự trong tơi - Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh

Paul C. Jong

Trong Cơ-đốc-giáo, điều quan trọng nhất được bàn cải là việc cứu khỏi tội-lỗi và sự ngự trị của Đức Thánh-Linh. Tuy nhiên, ít người có kiến thức chính xác về hai chủ đề này. Trong thực tế người ta nói rằng họ tin Đức Chúa Jesus Christ trong khi họ không biết về sự cứu chuộc thật và Đức Thánh-Linh. Bạn có biết Phúc Âm thật làm cho bạn nhận được Đức Thánh-Linh không? Nếu bạn thật sự muốn cầu xin Đức Chúa Trời cho sự ngự trị của Đức Thánh-Linh, thì trước nhất bạn phải biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh và tin vào đó.  Quyển sách này sẽ chắc chắn dẫn tất cả Cơ-đốc-nhân trên toàn cầu nhận được Đức Thánh-Linh qua việc tha thứ tất cả tội-lỗi của họ.

AUDIOBOOK
VI/03/Ch1_Đức Thánh Linh hành động trong lời hứa của Đức Chúa Trời.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.